تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    برنامه كاری رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور (9)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، برنامه كاری مهندس محمد شفیع ملك زاده رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تاریخ یكشنبه 27 دی تا چهار شنبه 21 بهمن ماه 1394 به این شرح اعلام می شود:

جلسه با دكتر مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با موضوع تجهیز و راه اندازی بانك اطلاعات و سیستم نرم افزاری

جلسه با مهندس رضوی رئیس صندوق حمایت از سرمایه گذاری

جلسه با دكتر زند رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی، موضوع: جلسه كمیته ماده 21 قانون افزایش بهره وری بخش كشاورزی

جلسه با دكتر شهیدزاده رئیس بانك كشاورزی

جلسه كمیسیون لوایح دولت در باره آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی

جلسه با دكتر زند رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج كشاورزی

حضور در مراسم سی امین دوره معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه ملی کشور در سال 94

حضور در جلسه نظام صنفی كشاورزی شیراز

جلسه كمیته تخصصی محصولات سردسیری با حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی

جلسه مشترك با دفتر امور تشكل های كشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور با موضوع بررسی و تشریح روش های كدگذاری، طبقه بندی و استانداردسازی بین المللی مشاغل بخش كشاورزی

جلسه با آقایان اكبری رئیس نظام صنفی كشاورزی سمنان، مهندس بذلی و مهندس زارع نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور در باره مسائل بیمه تامین اجتماعی اعضای نظام صنفی و بیمه كارفرمایان

جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور

حضور در جلسه نظام صنفی كشاورزی قم

حضور در هم اندیشی نظام صنفی كشاورزی استان همدان و مجمع نظام صنفی كشاورزی شهرستان همدان

جلسه با مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی در باره هماهنگی جلسات با معاونت ها و سازمان ها

جلسه با مهندس ولی رئیس پشتیبانی امور دام وزارت جهاد كشاورزی

جلسه با مهندس شریف مسئول تشكلهای معاونت باغبانی در باره آیین نامه رسیدگی به تخلفات صنفی

جلسه اتاق بازرگانی قم