تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اولویت های نظام صنفی كشاورزی تعیین شود

كار نظام صنفی كشاورزی تامین منافع، حقوق و مطالبات كشاورزان است و این منافع صرفا تامین بیمه نمی باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این مطلب گفت: برای رسیدن به شرایط مطلوب نیاز است كه تلاش كافی برای پوشش كشاورزان انجام شود. این امر باید با تشویق و ترغیب كشاورزان همراه باشد و نباید از بیمه استفاده ابزاری شود و همه چیز نظام صنفی را به آن گره بزنیم. بیمه یكی از حقوق اجتماعی است كه دستگاه های دیگر موظف به اجرا و تامین آن هستند.

دكتر عبدالرضا مسلمی ضمن تاكید بر الزام نظام های صنفی كشاورزی به رعایت و انجام عملیات مالی در چارچوب مقررات و ضوابط افزود: برخی نظام های صنفی به غیر از حق صدور پروانه و عضویت، گاهی دریافت های غیر موجه از اعضاء دارند كه این امر حتی با رضایت نیز انجام شود خلاف می باشد.

نظام های صنفی استان ها لازم است نسبت به فعال سازی كمیته های شهرستانی تعیین حداقل ابعاد اقتصادی و تعیین درست و واقعی حق عضویت و صدور و تمدید پروانه بر اساس شرایط هر شهرستان اقدام نمایند.

وی تصریح كرد: نظام صنفی كشاورزی در بحث های مرتبط با نهاده ها و محصولات ورود یابد و از طریق رسانه های جمعی، چالش های كشاورزان را در سطح كلان به گوش برساند. در زمینه قیمت، محصول كشاورز به قیمت نازل از او خریده می شود و باید تلاش كنیم درآمد كشاورز ارتقاء‌ یابد. این افزایش درآمد نیز نه با كاهش قیمت كه با كاهش هزینه تولید و تعیین قیمت منصفانه برای مصرف كننده حاصل می آید. از سویی موضوع محصولات صرفا در قیمت خلاصه نمی شود و بحث واردات بی رویه نیز مطرح می شود.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی تاكید كرد: از دیگر مواردی كه نظام صنفی كشاورزی باید در آن ورود یابد بحث نهاده های كشاورزی، تامین بذور، كود و ارائه خدمات فنی با كیفیت برای كشاورزان و تامین منافع كشاورز در امر نهاده ها است و باید اعتراض كشاورزان به برخی شركت های تولید كننده كودهای غیر استاندارد در این زمینه را از طریق رسانه ها منعكس سازد.

مسلمی افزود: در موضوع صنایع تبدیلی و تكمیلی، بحث حمایت بانك ها جهت سرمایه گذاری مطرح است. برای اینكه از مزرعه تولید محصول تا چند مرحله دیگر، ارزش افزوده در طی زنجیره ارزش ایجاد شود، نظام صنفی می تواند سرمایه گذار را تشویق نموده تا در كنار مزرعه این زنجیره را ایجاد كند.  

وی اظهار داشت: ماموریت اصلی نظام صنفی كشاورزی، ارتقاء جایگاه كشاورز در نظام برنامه ریزی، تصمیم گیری، مدیریتی و اداره امور كشاورزی كشور است.