تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تاكید مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران بر حضور فعال نظامهای صنفی در تبیین مسائل بخش كشاورزی در رسانه ها

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در جلسه شورای مدیران سازمان تعاون روستایی سراسر کشور مورخ 16 اسفند ماه 94 بر توجه ویژه مجموعه تعاون روستایی به نظام صنفی کشاورزی تاکید کرد.

ضرورت تجهیز و حمایت نظام های صنفی كشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس حسین صفایی ضمن تاکید بر ضرورت استقلال نظام صنفی در مورد ضرورت تجهیز و حمایت از نظامهای صنفی کشاورزی تاکید نموده و ضرورت حفظ جایگاه نظام صنفی در راستای دفاع از حقوق کشاورزان را امری مهم بر شمرد.

حضور فعال نظام صنفی كشاورزی در رسانه های جمعی

وی ضمن تاكید بر ضرورت فعال تر شدن نظام صنفی كشاورزی در رسانه های جمعی برای دفاع از حقوق كشاورزان افزود: نظام صنفی كشاورزی باید بصورت اگاهانه، مستقل و بنا به رسالت خود از حقوق کشاورزان در زمینه های آب، منابع طبیعی، تعرفه ها و تصویب آیین نامه از طریق حضور فعال در رسانه های جمعی اقدام داشته باشد و صدای كشاورزان و كشاورزی باشد.

صفایی اظهار داشت: انتظار می رفت طی هفته ها و روزهای اخیر که آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در هیات دولت برای تصویب دچار كندی روند تصویب و نهایی شدن است، ‌نظام صنفی كشاورزی در سطوح مختلف اقدام به انجام مصاحبه و رسانه ای شدن موضوع می كرد و از دولت خواستار تسریع در این مورد می شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران همچنین از مدیران سازمان های تعاون روستایی استان ها خواست که در مسایل اجرایی نظام صنفی کشاورزی دخالت نشود بلکه از آنها حمایت گردد.

ضرورت حضور كارشناسان كارآمد در حوزه نظام صنفی در استان های كشور

صفایی با اشاره به این كه نظام صنفی کشاورزی باید بهترین امکانات و تجهیزات را در اختیار داشته باشد، تصریح كرد: در استان ها باید کارشناسان كارآمد و قوی وظیفه هدایت و راهبری بحث تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در تعاون روستایی را عهده دار باشند.