تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه هماهنگی نظام صنفی کشاورزی استان تهران برگزار شد: از ایجاد دغدغه های فكری تا بحث نقد بیست درصدی!

جلسه هماهنگی نظام صنفی کشاورزی استان تهران با حضور معاون دفتر امور تشکلهای کشاورزی، نماینده ولی فقیه در سازمان تعاون روستایی استان تهران، معاون امور مالی سازمان تعاون روستایی استان تهران، رئیس نظام صنفی کشاورزی استان تهران و اعضای هیات مدیره استان و جمعی از رؤسا و دبیران اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان در روز نوزدهم اسفندماه 94 برگزار شد.

اعتنا به مجموعه قوانین و مقررات پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشكلات است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی در این جلسه گفت: نظام صنفی كشاورزی دارای یك قالب حقوقی و یك سری از وظایف است و اعتنا به مجموعه قوانین و مقررات آن پاسخگوی بسیاری از مسائل و مشكلاتی است كه از سوی نظام های صنفی مطرح می شود.

مرتضی ادیب افزود: نهادینه كردن امر مشاركت بر اساس حضور كشاورزان و شاغلین بخش كشاورزی در موضوع های مختلفی همچون تعاونی ها، خبرگان كشاورزی و غیره شكل گرفته است. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان یك حلقه مفقوده در این ساختارهای مشاركتی با حضور مستقیم كشاورزان تشكیل گردیده و چتر حمایتی خود را برای تمامی بخش پوشش داده و از قوانین و مقررات در جهت دفاع قانونی از حقوق كشاورزان استفاده می كند.

نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك فرصت مطرح است

وی تصریح كرد: نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك فرصت مطرح است. بیش از چهار میلیون بهره بردار كشور و همچنین پنجاه هزار نفر بهره بردار استان تهران یك فرصت تلقی می شوند و باید برای چگونگی هرچه بهتر از این فرصت، فكر و برنامه داشت. زمانی كه به یك موضوع فكر می كنیم در واقع به سمت ایجاد تغییر نگرش حركت كرده ایم كه ابتدا در خود و سپس در دیگران ایجاد می شود.

در باره اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی با بیان این كه بر اساس ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی مصوب هیات دولت، می بایست پیشنهادهای اصلاحی لازم برای آن ارائه شود، اظهار داشت: كار اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی از سال 91 با اعلام نظر و موارد اصلاحی اعلام شده از سوی 26 نظام صنفی كشاورزی استان آغاز شد. بر این اساس، آیین نامه اصلاحی جدید جهت بررسی و تصویب به هیات دولت ارسال گردید و تاكنون ده جلسه در كمسیون ها و كمیته های فرعی دولت تشكیل شد و بر روی تك تك كلمات و مفاهیم مندرج بحث و تبادل نظر شده است.

ادیب در ادامه افزود: در آیین نامه اصلاحی 7 رده كاری در قالب اتحادیه و یا انجمن برای نظام های صنفی شهرستان پیش بینی شده است كه تولیدكنندگان هر شغل خاص در قالب آن انجمن فعالیت خواهند داشت. این آیین نامه هم اكنون در كمیسیون اصلی دولت در حال بررسی است.

وی ضمن اشاره به الزام و رعایت قوانین بالادستی و مقررات جاری گفت: بر اساس نظام نامه مالی، نظام صنفی شهرستان باید بر مبنای 80 درصد از هر میزان درآمد خود برنامه ریزی كند و 20 درصد باقی مانده از آن نظام شهرستان نبوده و باید به نظام استان واریز گردد و یك چهارم 20 درصد نیز در اختیار نظام صنفی كشور قرار می گیرد.

معاون دفتر امور تشكل های كشاورزی تصریح كرد: دغدغه نظام صنفی كشاورزی باید چنین باشد كه نقش و جایگاه نظام صنفی در بخش كشاورزی چگونه تعریف می شود و پاسخ به این پرسش باشد كه چگونه می تواند با نحوه عملكرد خود بخشی از مشكلات موجود را حل نماید.

ادیب در همچنین بر ضرورت هر چه فعال تر شدن نظام های صنفی كشاورزی به عنوان نمایندگان كشاورزان در تعامل با رسانه های جمعی كشور در انتقال مسائل روز جامعه كشاورزان و بهره برداران تاكید كرد.

نخستین استان فعال در موضوع ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان تهران در این جلسه ضمن ارائه گزارش عملكرد نظام صنفی استان از آغاز سال 94 تاكنون اظهار داشت: تعاملات پیوسته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از حقوق قانونی كشاورزان، ایجاد هماهنگی با سایر تشكل های استان و حضور در جلسات مراكز تصمیم گیر و تصمیم ساز در سطح استان تهران از جمله اقدامات نظام صنفی كشاورزی استان تهران بوده است كه برای آن برنامه ریزی اجرایی صورت پذیرفته است. یك نماینده از نظام استان در جلسات شوراهای اداری حضور دارد كه این موضوع را به شهرستان ها نیز تعمیم خواهیم داد.

مهندس بهروز بذلی افزود: عنوان نخستین نظام صنفی كه در جهت عملیاتی شدن موضوع ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اقدام داشته است برای نظام صنفی كشاورزی استان تهران منظور است و از طریق تعامل با شهرداری و شواری شهر تهران و استانداری برای عرضه محصولات تولید شده بهره برداران استان تهران در پایتخت اقداماتی انجام گرفته است.

دقت در صدور پروانه فعالیت

وی با تاكید بر لحاظ دقت و انطباق با قوانین و مقررات در صدور پروانه های فعالیت اعضای نظام های صنفی كشاورزی تصریح كرد: بخش زیادی از اعتبار پروانه ها به عملکرد مجریان آن بستگی دارد و امری اكتسابی است.

رئیس نظام صنفی كشاورزی استان تهران با تاكید بر ضرورت اقدام و اتخاذ در مورد واریز سهم 20 درصدی نظام های شهرستانی به حساب نظام استان و 5 در صد کشوری،‌ گفت: نظام صنفی كشاورزی كشور هیچ درآمد و اعتباری از هیچ محل و منبعی نداشته و بر طبق قوانین مالی نظام صنفی كشاورزی می باید سهم 20 درصد شهرستان ها به نظام صنفی استان واریز گردد و این مبلغ جزو هزینه های جاری نظام صنفی كشاورزی محسوب می شود.

در این جلسه هر یك از نمایندگان نظام های صنفی شهرستان های استان تهران به بیان مسائل و چالش های مربوطه پرداختند.

چارچوب های قانونی یك تكلیف است

مجتبی شادلو رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان دماوند در این نشست گفت: راس ساختار و قالب سیستم برای نظام صنفی كشاورزی شهرستان، استان و كشوری تعریف شده است. اگر می خواهیم این ساختار را حفظ نماییم، باید به چارچوب های قانونی و حفظ سلسله مراتب آنها و ساختارهای تعریف شده برای نظام های صنفی کشاورزی متعهد مانده و بعنوان یك تكلیف تلقی كنیم.

حركت بر مبنای قانون

رضا هداوند میرزایی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی پاكدشت نیز گفت: برای وظایف نظام صنفی استان 15 وظیفه مشخص شده است و حركت و شیوه عمل باید منطبق بر این قوانین انجام پذیرد.

فكر كنیم

همچنین انیسی دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان تهران اظهار داشت: یكی از دغدغه های نظام صنفی استان باید بر این مبنا باشد كه برای چگونگی كمك به عضوگیری بیشتر فكر شود و همچنین در مورد مسائل بودجه ای و الزامات تحقق حضور قوی نظام های صنفی در تعاملات بیرونی و درونی آنها نیز همفكری و تحلیل ارائه گردد. 

وی ضمن پیشنهاد ضرورت برگزاری دوره های آموزشی ویژه مسئولین دفاتر نظام های صنفی و پیگیری تشكیل شورای توسعه تشكل ها و نظام های صنفی در سطح استان و شهرستان بر لزوم توجه جدی نظام های صنفی شهرستان ها در بحث واریز سهم 20 درصدی به نظام استان تاكید كرد.