تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نظام صنفی كشاورزی صدای كشاورزان باشد

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در دیدار با مجموعه مدیران و كاركنان ستادی این سازمان گفت: كشاورزان برای بیان مسائل و مشكلات، دسترسی كمتری به رسانه دارند و نمی توانند از حقوق خود دفاع كنند. نظام صنفی كشاورزی باید رسالت خود را در قبال كشاورزان در طرح و پیگیری مطالبات قانونی با حضور فعال در رسانه ها ایفا كند و صدای كشاورزان باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مهندس حسین صفایی تاكید كرد: ساختار و كاركرد نظام صنفی كشاورزی مستقل از بخش دولتی است و در كنار وزارت جهاد كشاورزی و جلوتر از آن از منافع كشاورزان باید دفاع كند.

وی در ادامه افرود: نظام صنفی تابع اراده بخش دولتی نیست و می تواند نسبت به مسائل انتقاد داشته و اعتراض نماید. این در حالی است كه چنین شرایطی برای بخش دولتی فراهم نیست.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی اظهار داشت: نظام صنفی كشاورزی به غیر از بحث نظم دهی و هویت بخشی به كشاورزی و كشاورزان، پا به پای بخش كشاورزی از منافع این بخش به طور آگاهانه و بدون تعارف دفاع كند.

صفایی تصریح كرد: كار سازمان تعاون روستایی در قبال نظام های صنفی به هیچ وجه نباید مبتنی بر امر و نهی و یا دخالت باشد و حمایت و هدایت و نظارت بر امورات آن از جمله ی وظایف است.

وی در پایان اظهار امیدواری كرد كه در سال 95، حضور موثرتر نظام صنفی كشاورزی در دفاع از بخش كشاورزی را شاهد باشیم.