تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تسلیت

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت ناگهانی آقای سیامك سعیدی رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان خمین و عضو هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان مركزی را به همكاران نظام صنفی و به ویژه خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض می نماییم.از خدواند بزرگ برای آن سفر كرده غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبری عظیم را مسئلت داریم. یادش گرامی باد.

پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی