تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان ایلام برگزار شد

جلسه مجمع عمومی نظام صنفی كشاورزی استان ایلام در روز سه شنبه 24 فروردین ماه سال 95 با حضور اعضای هیئت مدیره نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانهای استان، خانم جهانپور نماینده تعاون روستایی استان و آقایان كرمی مقدم و شفیعی نمایندگان سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در محل سالن جلسات تعاون روستایی استان برگزار شد.

 

تصویب تعرفه های حق عضویت و صدور پروانه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بعد از به حد نصاب رسیدن و اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه تشكیل و با قرائت دستور جلسه برای بحث و بررسی در مجمع جلسه اقدام نمودند. ازجمله موضوعات مورد بحث تعیین تعرفه های حق عضویت، هزینه صدور و تمدید پروانه فعالیت بود كه هیئت مدیره نظام صنفی استان جدول جمع بندی از نظرات شهرستانها را به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مسائل و مشكلات احتمالی در اجرا پیشنهاد کرده بود. با تصویب مقادیر تعرفه ها توسط مجمع عمومی، اخذ هزینه از متقاضیان عضویت نظام در سطح شهرستانهای استان هماهنک و یکنواخت می شود. ضمناً در برخی از موارد که در جدول تعرفه مصوب نباشد، نظام صنفی شهرستان می توانند طبق ضوابط با تصویب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی اقدام داشته باشند.

 

رعایت همه موارد مفاد اساسنامه

در ادامه جلسه علی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی تشکلها و صنوف دفتر امور تشكلهای كشاورزی با تاكید بر رعایت دقیق قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی بویژه رعایت مفاد اساسنامه افزود: نظامهای صنفی نمی توانند بخشی از مفاد اساسنامه را قبول و از اجرای مفاد دیگر سر باز زنند؛ از جمله در مباحث مالی که ساختار نظام صنفی کشاورزی یک ساختار مستقل بوده و باید از محل منابع درآمدی خود هزینه ها را پرداخت نماید. لذا نظام صنفی شهرستان باید سهم 20 درصدی نظام صنفی استان و نظام استان سهم 5 درصد از 20 درصد دریافتی را به نظام صنفی کشاورزی کشور پرداخت نماید. همچنین توجه به مدیریت منابع مالی و انجام امور حسابداری و حسابرسی جهت شفاف سازی اسناد مالی ضروری است. از طرفی نظامهای صنفی در سطح شهرستان و استان هرساله و قبل از شروع سال مالی باید برنامه و بودجه پیشنهادی خود را به مجمع عمومی سالیانه جهت تصویب ارائه كنند.

 

منع ورود به مباحث اقتصادی

كرمی مقدم همچنین در خصوص درخواست ورود نظامهای صنفی کشاورزی به حوزه توزیع نهاده ها، سوخت و خرید محصولات کشاورزی و ... اظهار داشت: بدلیل غیر انتفاعی و غیر اقتصادی بودن ساختار نظام صنفی ورود به مباحث اقتصادی منع بوده لذا می بایست نظام صنفی در حوزه تصمیم گیری، برنامه ریزی و مدیریت توزیع و همچنین در اولویت قرار گرفتن اعضای نظام صنفی و شاغلین واقعی بخش کشاورزی در دریافت تسهیلات، نهاده ها و ... تأثیرگذار باشد؛ چرا كه درگیر شدن نظام صنفی به امور حاشیه ای، به آنها در اجرای وظایف و مسئولیتهای اصلی نظام آسیب می رساند. از طرفی با تبیین جایگاه نظام صنفی در قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی و آیین نامه های اجرایی زمینه حضور فعال نظام صنفی در حوزه بازار محصولات کشاورزی بویژه کار گروه قیمت گذاری مهیا شده است. همچنین نظامهای صنفی می توانند در راستای دفاع از حقوق کشاورزان با مدیریت بازار و تعیین قیمت فروش محصولات خاص وارد شده تا كشاورزان محصولات خود را با قیمت بالاتر و منطقی به فروش برسانند.

 

اهمیت راه اندازی بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی

سپس علی شفیعی رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكلهای كشاورزی نیز در حاشیه جلسه مجمع عمومی ضمن اشاره به سابقه و پیشینه روند تشكیل نظام صنفی كشاورزی از سال 1380، به یکی از وظایف اصلی نظام صنفی در حوزه صدور پروانه فعالیت اشاره و بر اهمیت و ارزش پروانه صادر شده به عنوان مدرك معتبر هویتی برای كشاورزانی كه تاكنون فاقد مدارك هویتی بودند تأكید كرد و افزود: در این خصوص ضروری است که نظامهای صنفی علاوه بر صدور پروانه فعالیت نسبت به صدور كارت شناسایی برای اعضا نیز اقدام نمایند و نسبت به معرفی رسمی و اطلاع رسانی مدارک هویتی صادره به كلیه ادارات و دستگاهای دولتی و نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین عموم مردم در سطح شهرستان اقدام نمایند. شفیعی با اشاره بر اهمیت راه اندازی بانك اطلاعات نظام صنفی كشاورزی، ثبت اطلاعات واقعی كشاورزان در پروانه های فعالیت صادره را مورد توجه قرار داد.

 

بهره گیری از رسانه های عمومی در انعكاس مشكلات بخش كشاورزی

رئیس گروه حمایت و توانمندسازی تشكلها همچنین در حوزه قوانین و مقررات حاكم بر نظام صنفی اظهار داشت: در حال حاضر در سطوح شهرستانی و استانی نظام صنفی كشاورزی دارای 8 مورد آیین نامه، اساسنامه و دستور العمل می باشد كه انتظار می رود اعضای هیأت مدیره نظامهای صنفی نسبت به مطالعه دقیق این موارد و رعایت مفاد آنها در اجرای وظایف و امور اقدام نمایند. همچنین رعایت و نكات و مسائلی از جمله توسعه ارتباطات بین نظامها، تعامل مستمر با نمایندگان مجلس، بهره گیری از رسانه های عمومی در انعكاس مشكلات بخش كشاورزی، ارتباط با اعضا، بهره گیری از ظرفیت هیأت های رسیدگی به تخلفات، انعكاس و اطلاع رسانی فعالیتها و اقدامات، عدم ورود به مسائل سیاسی و ثبت و ضبط دقیق فعالیتهای مالی از جمله مواردی است كه لازم است توسط نظامهای صنفی مورد توجه قرار بگیرد.

 

ضرورت مشاركت فعالانه تمامی اعضای هیئت مدیره

شفیعی در پایان با اشاره به اینكه در نظامهای صنفی مشاهده می شود فقط دبیر اجرایی برای انجام امور نظام و همچنین حضور در جلسات و سایر هماهنگی ها اقدام می نماید تصریح كرد: همه اعضای هیئت مدیره لازم است در انجام امور نظام صنفی حضور و مشاركت فعالانه داشته باشند و صرفاً شركت ماهانه آنها در جلسات هیأت مدیره نمی تواند نظام صنفی را در انجام امور خود موفق سازد.