تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    عضویت نماینده نظام صنفی كشاورزی استان كرمان در ستاد تنظیم بازار و كمیته خرید گندم، حاصل دیدار اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمان با استاندار

اعضای هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان كرمان به همراه مدیران جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان كرمان و مدیر عامل صندوق توسعه بخش كشاورزی كرمان با مهندس رزم حسینی استاندار كرمان دیدار كردند.

در این نشست ابتدا مهندس سعیدی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان كرمان به بیان اهداف تشكیل نظام های صنفی و توضیح آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت و دستور وزیر جهاد كشاورزی مبنی بر حمایت از نظام صنفی كشاورزی پرداخت.

در ادامه مهندس محمد حسینی مدیر كل تعاون روستایی استان و مهندس سالاری معاون تشكل های كشاورزی استان به ارائه گزارش عملكرد نظام های صنفی پرداختند.

سپس خانم مهندس مجیدیان دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان كرمان نیز در راستای حمایت و توانمندسازی نظام صنفی و اجرای بهتر وظایف و ماموریت های محوله به این نهاد درخواست هایی را از طرف نظام صنفی كشاورزی استان به حضور استاندار ارائه نمود كه با تایید استاندار به مرحله اجرایی خواهد رسید.

در این جلسه مقرر شد نماینده نظام صنفی كشاورزی استان به عضویت دائم ستاد تنظیم بازار و كمیته خرید گندم استان پذیرفته شود و از نمایندگان این نظام به عنوان عضو جهت حضور در شوراها جلسات و كارگروه های تخصصی مرتبط با بخش كشاورزی از سوی فرمانداری شهرستان دعوت به عمل آید.

زمینه حضور و مشاركت نظام های صنفی شهرستان ها و استان در صیانت از منابع آب های زیرزمینی و انجام برخی نظارت ها و هماهنگی ها در روستاها و نیز آموزش و ترویج بهره برداران بخش كشاورزی در راستای مدیریت بحران آب و ایجاد تشكل های آب بران با بهره گیری از امكانات موجود جهت تقویت علمی و فنی این نظام در دستور كار استانداری قرار گیرد.

حسب دستور رئیس بانك مركمزی ایران و با تاكید استاندار، پروانه فعالیت نظام صنفی به عنوان مدرك معتبر شغلی از سوی بانك ها جهت ارائه تسهیلات و اخذ ضمانت پذیرفته شود.

جلسات هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان به صورت فصلی با دستور كار مشخص و ارائه گزارش روند پیشرفت كار در حضور استاندار برگزار شود.

همچنین اعضای هیات مدیره نظام صنفی استان كرمان در این جلسه به بیان برخی دیدگاه های خود در حمایت از بهره برداران بخش كشاورزی پرداختند و دكتر مرتضوی رئیس نظام صنفی استان، مهندس نیكفر عضو هیات مدیره، مهندس افضلی رئیس نظام صنفی شهرستان كرمان و مهندس بهزاد پور رئیس نظام صنفی كشاورزی شهرستان فهرج از دیگر سخنرانان این جلسه بودند.

 

 

لینك خبر این جلسه در سایت وزارت كشور و خبرگزاری ایرنا / گزارش از دبیرخانه نظام صنفی كشاورزی استان كرمان