تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در مراحل نهایی برای تصویب در هیات دولت

نهمین جلسه كمیته فرعی لوایح راجع به بررسی نقطه نظرات وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت پیرامون متن مصوب كمیته فرعی لوایح در باره پیشنهاد وزارت جهاد كشاورزی در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی روز چهارشنبه مورخ 8/2/95 در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، حاضران در این نشست را نمایندگان وزارت جهادكشاورزی(آقایان صفایی مدیرعامل و رئیس سازمان مركزی تعاون روستایی ایران و مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی) با همراهی رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و همچنین نمایندگان وزارتخانه های دادگستری، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاونت امور حقوقی و مجلس رئیس جمهور و مركز نظارت بر اصناف كشور تشكیل می دهند.

تسریع در بررسی و تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با پیگیری از سوی نظام های صنفی كشاورزی در سطح كشور و استان ها به عنوان نماینده كشاورزان و تعاملات دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان نماینده وزارت جهاد كشاورزی در پیگیری وظایف حاكمیتی نظام صنفی با دفاتر امور حقوقی و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی و دفتر مطالعات كاربردی هیات دولت و در راستای اجرای ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی انجام می پذیرد.

بنا بر ماده 40 آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی، وزارت جهاد كشاورزی موظف است ضمن اجرای مفاد این آیین نامه، نسبت به بررسی آن اقدام و پیشنهادات اصلاحی لازم را جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.