تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    یادداشت: باز خوانی یك پرسش *

بهتر است بار دیگر این پرسش را از خود داشته باشیم كه نظام صنفی كشاورزی از زمان تشكیل قرار بوده است كه چه مزایای قانونی و اجتماعی برای جامعه بهره بردار و كشاورز ایجاد نماید و وزارت جهاد كشاورزی در ایجاد و دولت در قوانین وضع شده اش چه اهداف كاربردی برای آن متصور شده اند؟

تحقق اهداف و مأموریتهای نظام صنفی كشاورزی متضمن حضور افرادی در سِمت اعضای هیات مدیره، بازرس و دبیران اجرایی نظام های صنفی در سطوح مختلف شهرستانی، استانی و كشوری خواهد بود كه  وقت و انرژی و علاقه مندی برای خدمت در این نظام را داشته باشند و خوشبختانه نمونه های آن در نظامهای صنفی شهرستانی و استانی موفق وجود دارند.

حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی در جلسات كمیته ها، كارگروهها و شوراهای مرتبط با بخش كشاورزی می تواند زمینه ساز پیگیری و تأمین بخشی از حقوق و منافع كشاورزان باشد و حضور فعالانه نظام صنفی را بیش از پیش نیازمند است. این امر  می تواند زمینه ساز  بررسی مسائل و مشكلات كشاورزان در مجامع تصمیم ساز و تصیمیم گیر و حركتی رو به جلو حركت باشد.

در حوزه نظارتی با توجه به اهمیت موضوع نظارت بر امور نظام های صنفی كشاورزی نظارت های بیشتری از سوی استانها و ستاد مركزی هم در حوزه حاكمیتی توسط دفتر امور تشكلها و هم در حوزه اجرایی، توسط نظام صنفی برای بهبود و حُسن اجرای فعالیت ها در جهت اهداف در نظر گرفته شده ضروری است تا با حركت در مسیر رعایت مقررات و انضباط عملكردی اهداف كاربردی متصور شده برای نظام محقق گردند.

در زمینه گسترش عضوگیری در نظام صنفی كشاورزی  باید ببینیم كه نیازهای محسوس و نامحسوس كشاورزان و مخاطبان نظام صنفی چه چیزی است؟ اگر خواسته های آنان بررسی و تامین شود قطعاً عضوپذیری در نظام های صنفی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی كه نمایندگان نظام صنفی كه خود كشاورزند با زبان خود كشاورزان می آیند و بی واسطه با آنها صحبت می كنند انگیزه بیشتری را برای عضویت فراهم می آورد.

بدون شك برای تقویت و توانمند شدن نظام صنفی كشاورزی نیاز به كار فرهنگی و اجتماعی می باشد تا كشاورزان به این امر واقف شوند كه رفع نیازها و حل مسائل و مشكلات آنها باید توسط خودشان انجام و مورد پیگیری قرار گیرد.

*مهندس علی شفیعی علویجه، رئیس گروه حمایت و توانمندسازی دفتر امور تشكل های كشاورزی