تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تعیین حد نصاب قانونی تشكیل مجامع عمومی

به استناد ماده 16 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان، مبنا و ملاك تعیین حد نصاب قانونی در مجامع عمومی نظام صنفی كشاورزی "شهرستان"، تعداد اعضای پایدار نظام صنفی است که حداقل حق عضویت سالانه را پرداخت نموده اند.

اعضای پایدار شامل اعضایی است كه به عنوان عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان به رسمیت شناخته می شود كه حق عضویت سالانه خود را پرداخت نماید.

بنابراین:

1-حضور کلیه اعضایی که حق عضویت سالانه خود را پرداخت کرده باشند، در جلسه مجمع و با حق رای بلامانع است.

2-درصورت داوطلب شدن جهت تصدی عضویت در "هیات مدیره و بازرس نظام صنفی"، داشتن و ارائه پروانه فعالیت معتبر از نظام صنفی كشاورزی الزامی است.

3-حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومی نظام صنفی در مبنای تعیین حد نصاب قانونی و رسمیت مجمع محاسبه نخواهند شد.