تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    اقدامات آموزشی نظام های صنفی كشاورزی

توجه به امر " آموزش" در نظام های صنفی كشاورزی از جمله موارد مهمی است كه هم قوانین و مقررات (بند 5 ماده 6 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی بخش-شهرستان) و هم الزامات كار مشاركتی ضرورتهای آن را به صراحت بیان نموده است.

هدف از تشکیل نظام صنفی كشاورزی صرفا در عضوپذیری و صدور پروانه فعالیت خلاصه نمی شود. لذا به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت، افزایش بهره وری و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در واحدهای تولیدی و ... نظامهای صنفی كشاورزی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مناسب و هدف دار بر اساس حوزه وظایف خود و بخش كشاورزی می نمایند.

اخیرا برخی از نظام های صنفی كشاورزی در تداوم برگزاری دوره های آموزشی و برنامه ریزی های هماهنگ شده از سوی اعضای هیات مدیره نسبت به برگزاری دوره های آموزشی با حضور اساتید دانشگاهی و كارآفرینان مربوط اقدام داشته اند كه در این گزارش به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:

كرمان

برگزاری نخستین دوره آموزشی آشنایی با بیمه تكمیل درمان، شخص ثالث، بدنه خودرو، حوادث و آتش سوزی، سرمایه گذاری عمر ویژه كاركنان دفاتر نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان.

اراك

برگزاری کلاس آموزشی تغذیه محصولات بهاره (تغذیه مناسب گیاهان و معرفی کودهای نانو و روشهای آبیاری نوین) برای اعضای نظام صنفی كشاورزی و فعالان كشاورزی شهرستان ساروق.

 

همدان

برگزاری نخستین كارگاه آموزشی كشت زعفران(تئوری كلاسی و عملی باغ گیاهان دارویی) با حضور كشاورزان عضو و غیرعضو در شهرستان همدان.

اقدام و تعامل نظام صنفی كشاورزی همدان با رسانه های خبری/ لینك انتشار خبر برگزاری این كلاس آموزشی در: خبرگزاری ایانا ، خبرگزاری مهر ،خبرگزاری فارس، صدا و سیمای مركز همدان ، باشگاه خبرنگاران جوان ، پایگاه خبری فردای همدان.

 

 پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی آماده دریافت و انعكاس اخبار مربوط به فعالیت نظام های صنفی كشاورزی در زمینه ارائه خدمات آموزشی به اعضای نظامها است.

* تنظیم: اسماعیل حسن نایبی کارشناس دفتر امور تشکلهای کشاورزی