تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    بازدید مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی از نظام صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان

جلسات مشترك مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام های صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان طی روزهای 21 و 22  اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در نشست دكتر عبدالرضا مسلمی مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام صنفی كشاورزی شهرستان های شمال استان سیستان و بلوچستان، مسائل و مشكلات نظام های صنفی مطرح و راهكارهای رفع آنها تشریح شد.

در ادامه این بازدید، جلسه مشترك مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با مدیرکل شیلات استان سیستان و بلوچستان برگزار شد. در این نشست موضوع نحوه پوشش بهره برداران شیلاتی استان در نظام صنفی كشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

برگزاری جلسه مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی با نظام صنفی كشاورزی استان سیستان و بلوچستان در چابهار از دیگر برنامه های انجام یافته در طی این بازدید بود. تشریح و بررسی مسائل نظام صنفی كشاورزی استان و نقش اقدامات نظام صنفی كشاورزی در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی بخش كشاورزی و جامعه روستایی، برخی از موضوعهای مطرح شده در این جلسه به شمار می آمد.