تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تاكید رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور بر ضرورت ارتقای آموزش دست اندركاران دولتی و غیردولتی مرتبط با نظام صنفی

نظام صنفی كشاورزی یكی از فراگیرترین تشكل های فعال در بخش كشاورزی است اما بخش عمده مسائل و مشكلات گریبانگیر نظام صنفی كشاورزی به آموزش و آگاهی ضعیف دست اندكاران مرتبط با این نظام اعم از دولتی و غیردولتی بر می گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب در گردهمایی ملی کارگزاران امور تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی تعاون روستایی استان های کشور گفت: برای بهتر كار كردن و پیشرفت امور نیاز به آموزش در نظام های صنفی است و در نظام صنفی كشور برنامه ریزی هایی را به منظور توسعه و تقویت آموزش در نظر داریم كه برای اركان استانی برگزار شود و آنها در سطح استان ها برنامه های آموزشی را اجرا نمایند.

مهندس محمدشفیع ملك زاده افزود: با توجه به ابلاغیه وزیر محترم جهاد كشاورزی برای به رسمیت شناختن این نظام،‌از مسئولان امور تشكل ها می خواهیم در این راستا و تحقق بخشی هر چه بیشتر موضوع فعالیت نموده و همچنین برای حضور نظام صنفی در رسانه ها برای طرح مسائل و مشكلات آن اقدام داشته باشند.

وی همچنین از تمامی دست اندركاران و كارگزاران وزارت جهاد كشاورزی در تمامی سطوح و بویژه سازمان مركزی تعاون روستایی و رئیس هیات مدیره این سازمان به خاطر حمایت از نظام صنفی كشاورزی در زمینه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری تشكر خود را ابراز نمودند.