تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران: قدرت نظام صنفی در پیگیری مسائل بخش كشاورزی با بخش دولتی قابل مقایسه نیست

بخش كشاورزی در نهاد سازی برای اینكه امور كشاورزان در مسیر حرفه ای و منطقی جریان یابد عقب افتادگی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران در شانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب افزود: بخشی از مجموعه قوانینی كه ساختارهای كشاورزی را منظم می كند در دهه 50 و در قالب تعاونی ها شكل گرفت. بخشی از آن در اوایل دهه 80 با شكل گیری پنج ساختار قانونی برای بخش كشاورزی به دست آمد كه نظام صنفی كشاورزی یكی از آنها بود.با فرصتی كه هیات دولت در آخرین ماده قانونی آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی در باره بازنویسی آیین نامه پس از سه سال، لحاظ نموده بود خوشبختانه با استفاده از تجربیات به دست آمده در عرصه و شناسایی نقاط قوت و ضعف در موضوع نظام صنفی كشاورزی شرایط لازم برای اصلاحیه این آیین نامه فراهم آمد و ضمن پیگیری های متعدد تاكنون 16 جلسه تخصصی در كمیته ها و كمیسیون های هیات دولت در این ارتباط تشكیل شده است.

تلاش برای تطبیق آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور

مهندس حسین صفایی گفت: در این جلسات سعی شد تا تطبیق آیین نامه نظام صنفی كشاورزی با قانون نظام صنفی كشور را به حداكثر برسانیم. نخستین نفع در این تطبیق و انطباق، در عنوان شناخته شده قانون نظام صنفی كشور در جامعه خلاصه می شود. دیگر آن كه بار اجتماعی و فرهنگی مثبت قانون نظام صنفی به موضوع نظام صنفی كشاورزی نیز منتقل خواهد شد.

فشار رسانه ای برای رفع تاخیر در تصویب اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی

وی تصریح كرد: با توجه به تاخیر حاصل آمده در رسیدگی به اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در هیات دولت، آن دسته از نظام های صنفی كشاورزی كه از استعداد كار اجتماعی و رسانه ای قوی تری برخوردارند، همفكری نمایند و فشار رسانه ای جدی تری را جهت رفع تاخیر و موانعی كه از سوی اتاق اصناف و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است، وارد نمایند.

لزوم راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی از سوی نظام صنفی كشاورزی كشور

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با تاكید بر لزوم راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی كشور اظهار داشت: اطلاع رسانی به روز یكی از نیازهای اصلی كار نظام های صنفی است. وقتی نظام صنفی از یك وب سایت قوی برخوردار شد، دستگاه هایی كه مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش كشاورزی مرتبط هستند نمی توانند بی توجهی كنند.

به روز رسانی و مدیریت وب سایت از راه اندازی مهمتر است

صفایی اضافه نمود: اطلاع رسانی در شكل های مختلف ارائه خبر، مصاحبه، نامه و غیره خلاصه می شود و باید مسائل، به روز بیان شود و اطلاع رسانی بطور سریع انجام گیرد تا این فوریت، تاثیراتش را بر مجریان و مخاطبین خبر به همراه داشته باشد. بعد از راه اندازی وب سایت نظام صنفی كشاورزی آنچه اهمیت فراوان دارد به روز بودن و همچنین مدیریت آن است كه توسط تیمی هدایت شود كه حساسیت های مربوط به نظام صنفی را بتوانند بزرگنمایی كرده، خوب جلوه داده و به بهترین روش اطلاع رسانی نماید.

قدرت نظام صنفی در پیگیری مسائل بخش كشاورزی با بخش دولتی قابل مقایسه نیست

وی با بیان این كه فضای فعلی وزارت جهاد كشاورزی مانع از آن نیست كه صدای كشاورزان از طریق نظام صنفی به مسئولین و یا افكار عمومی منتقل نشود، افزود: نظام صنفی كشاورزی به عنوان بخش غیردولتی و سخنگوی كشاورزان باید رسا، بی پرده و اصولی صحبت های خود را مطرح كند. نظام صنفی در حداقل ترین وضعیت موجود نماینده 700 هزار عضو كشاورز و بهره بردار خود می باشد و احاطه كاملی در ارتباط با مسائل بخش كشاورزی و بهره برداران در اختیار دارد، ضمن این كه نظام صنفی ملاحظات بخش دولتی را به همراه خود ندارد.

لزوم شناسایی بسترهای قانونی موجود جهت ایجاد جایگاه برای نظام صنفی كشاورزی

مدیرعامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران تاكید كرد: نظام صنفی كشاورزی، تمامی بسترهای قانونی موجود كه می تواند بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای آن موقعیت حضور و جایگاهی را فراهم آورد، شناسایی و مستند نموده و الزاماتش را فراهم كند. بحث تعرفه ها و عوارض، برنامه پنج ساله، نظام بازار و غیره برخی از این موارد می تواند باشد. در قسمت ها و گلوگاه هایی كه قانونگذار شرایطی را برای حضور فراهم ساخته است آن موارد تبدیل به دستور العمل و آیین نامه شود تا مرجع مربوطه الزام به پذیرش آن را داشته باشد.

در بحث ها، حرفه ای تر وارد شوید

صفایی همچنین در ادامه اظهار داشت: نظام صنفی در بحث های حمایتی از تولیدكنندگان كشاورزی به صورت حرفه ای تر وارد شود و اغلب صرف بیان مشكلات كفایت نمی كند. وقتی موجی مانند آنچه در موضوع شیر ایجاد شد باید بر پایه آن یك ساختار دراز مدت و دائم شكل بگیرد و طوری نباشد كه صرفا به یك واكنش تدافعی و تصمیماتی مقطعی منجر شود. این امر در تمامی امور كشاورزی می تواند صورت گیرد.

كارشناسان با دانش

وی در پایان تصریح كرد: همانند اتحادیه ها، در نظام های صنفی نیز به وجود كارشناسان با دانش نیاز داریم و این خلاء باید پر شود و از نظام های صنفی درخواست می شود كه مسائل اصلی كشاورزان را به همراه بسته های اجرایی و پیوست های كارشناسی شده برای حل مشكل كه از نگاه كشاورزی و تولید كننده تهیه شده است، اظهار نماید.