تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    ماموریت اصلی نظام صنفی كشاورزی پیگیری حقوق صنفی است

 

كشاورزان مانند همه اقشار جامعه از حقوقی برخوردارند.  ماموریت های نظام صنفی كشاورزی از جمله پیگیری حقوق اجتماعی و اقتصادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی در شانزدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور با بیان این مطلب افزود: حقوق اجتماعی مانند انواع بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی و غیره  جزو حقوق لاینفك افراد جامعه است و باید اهمیت داشته باشد. حقوق اقتصادی نیز شامل خدماتی همچون اشتغال، درآمد است كه نظام صنفی در تحقق آن باید تلاش نماید. اما از همه مهم تر، حقوق صنفی و در واقع پیگیری حقوق صنفی كشاورزان و بهره برداران از سوی نظام صنفی كشاورزی است. این حقوق هیچ یك نمی تواند جایگزین یكدیگر شوند و حقوق صنفی آن جایی است كه منافع صنفی كشاورزان دنبال می شود.

دكتر عبدالرضا مسلمی تاكید كرد: تا زمانی كه جایی در قوانین و مقررات برای اصناف كشاورزی وجود نداشته باشد مشكلات همچنان برقرار است. باید به دنبال این باشیم كه در شرایط خاص نظیر قانون  برنامه ششم توسعه كشور و سایر قوانین برای نظام صنفی جایگاه پیدا كنیم. باید به پاسخ این پرسش رسید كه نظام صنفی كشاورزی تا چه میزان توانسته است برای ذینفعان خود كه بهره برداران و كشاورزان هستند، منافع ایجاد نماید و چه حقی را برای كشاورزان می خواهد مطالبه كند.

وی، رصد قوانین و مقررات موجود، تعریف مكانیسم های كاری به منظور احقاق حقوق تولیدكنندگان و لحاظ جایگاه حضور برای نظام صنفی را راهی برای صدور احكام یا دستورالعمل های جدید و یا حذف و اصلاح قوانین در تضاد با منافع حقوقی كشاورزان عنوان داشت. اینها برخی از مواردی است كه در ذیل پنج كارگروه در حال تشكیل در نظام صنفی كشاورزی كشور می باید مطرح باشد.

مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی اظهار داشت: در ارتباط با موضوع منافع صنفی، به عنوان مثال طی یك سال گذشته تاكنون كه بحث اصلاحیه آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی طی 16 جلسه و با چالش هایی مختلف در هیات دولت مطرح گردید. در اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی تلاش گردیده است تا فضای حیاتی نظام های صنفی توسعه یابد و اتاق اصناف كشاورزی در كشور پیش بینی شده است.  

نماینده وزارت جهاد كشاورزی در شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی همچنین بر ضرورت پیگیری و انجام تعاملات لازم از سوی تشكل ها و نظام های صنفی به منظور دریافت سهمی از مبلغ 8 میلیارد تومان بودجه مصوبه ویژه حمایت از نظام صنفی کشاورزی، خبرگان کشاورزی، هماهنگی حمایتی کشاورزی و نظام مهندسی کشاورزی كه در بودجه سالیانه گذشته مصوب گردیده بود، تاكید كرد.

مسلمی همچنین افزود: بهتر آن است هنگامی كه جمعی را متشكل نموده و در جلسه ای و یا مراكز تصمیم گیر یا تصمیم ساز حضور می یابیم دقت شود كه آن جمع در وهله نخست، تاثیر گذار باشد و با تجمیع انرژی گروهی بر روی اولویت دارترین موضوع متمركز شده و راهكارهای آن را ارائه نمود. در فضای ملی نیز جایگاه نظام صنفی كشاورزی را مشخص نماییم و نگاه ملی به نظام صنفی داشته باشیم.