تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مصوبات شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور

شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با حضور رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی ایران، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، معاون و نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و روسای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان های کشور، روز سه شنبه 4 خرداد ماه 95 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مصوبات شانزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور به این شرح است:

1-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس،‌نایب رئیس و خزانه دار نظام صنفی كشاورزی كشور

2-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی استان

3-تصویب صورتجلسه تیپِ تحویل و تحول رئیس،‌نایب رئیس، خزانه دار و دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی شهرستان

4-تصویب كلیات نظام پیشنهادات در نظام صنفی كشاورزی كشور

5- مقرر شد تا به منظور اجرای وصول سهم نظام صنفی استان و كشور از نظام های صنفی شهرستان(ماده 27 نظام نامه مالی اداری نظام صنفی كشاورزی)، رئیس هیات مدیره نظام صنفی كشاورزی استان نسبت به اعزام دو نفر كارشناس خبره و معتمد نظام صنفی كشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان به شهرستان ها اقدام و درآمدها و هزینه های انجام شده نظام صنفی شهرستان را بررسی و  مبلغ 15 درصد سهم استان و 5 درصد سهم كشور مجموعا 20 درصد را مشخص نماید.