تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نظام های صنفی كشاورزی برای اجرایی سازی ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی چه كرده اند؟/بخش دوم و پایانی گزارش اقدامات نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان

در ارتباط با اقدامات نظام های صنفی كشاورزی در ذیل ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی شماره 9791/02 مورخ 6/4/94 با موضوع "تقویت فنی و علمی نظام های صنفی به منظور حضور فعال و موثر و بهره مندی از نظرات آنها در بخش كشاورزی، حضور نمایندگان نظام های صنفی كشاورزی در مجامع، شوراها، جلسات و كارگروه های تخصصی بخش كشاورزی و حمایت و توانمندسازی نظام صنفی در  اجرای وظایف و ماموریت های غیرحاكمیتی بخش كشاورزی" كه مهندس محمود حجتی بدانها تصریح نموده بود، چندی پیش بخش نخست گزارش اقدامات و پیگیری های نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان در این مورد ارائه شد.

در اینجا در بخش دوم و پایانی به سایر اقدامات نظام صنفی كشاورزی این استان اشاره می شود كه این شیوه عمل قطعا می تواند به عنوان یك الگو مورد استفاده نظام های صنفی كشاورزی قرارگیرد.

.....

9-برگزاری نشست مشترك دبیران نظام صنفی كشاورزی شهرستان های استان با استاندار و مدیركل مدیریت بحران در مورخ 3/10/94

برخی از مصوبات(ابلاغ مصوبات جلسه از طرف استانداری طی مكاتبه با مدیرعامل شركت آب منطقه ای استان و اداره كل مدیریت بحران): انتخاب مشاور بخش كشاورزی برای استاندار و به طور مشابه در سطح شهرستان برای فرمانداران از شبكه نظام صنفی/تشكیل كمیته ای مركب از نمایندگان استانداری، سازمان جهاد كشاورزی استان و نظام صنفی كشاورزی استان برای پیگیری مسائل و مشكلات از طریق وزارتخانه ها و نهادها/ حضور فعال بخش كشاورزی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی استان/ مشاركت نظام صنفی در بحث های مربوط به حوزه انتقال آب،‌ ساماندهی رودخانه زاینده رود، بیمه محصولات كشاورزی و رفع مشكل امهال وام های بخش كشاورزی.

10-برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی) در مورخ 5/10/94

موضوع: واگذاری امور حاكمیتی و قابل پیگیری مرتبط با صنایع كشاورزی و مكانیزاسیون توسط نظام صنفی كشاورزی(ابلاغی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان) 

برخی از مصوبات:انجام صدور پروانه فعالیت مشاغل كارگاهی در حوزه مكانیزاسیون كشاورزی توسط نظام صنفی كشاورزی / حضور مستمر نظام صنفی كشاورزی استان در جلسات پدافند غیرعامل و كمیته بهداشت و كارگروه تامین و تدارك شوخت در بخش كشاورزی و كمیته تخصصی مكانیزاسیون

11- برگزاری جلسه نظام صنفی  كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(معاونت بهبود تولیدات گیاهی) در مورخ  4/11/94

موضوع: واگذاری امور حاكمیتی و قابل پیگیری در حوزه معاونت تولیدات گیاهی توسط نظام صنفی كشاورزی (ابلاغی رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان)    

برخی از مصوبات: مشاركت نظام صنفی كشاورزی در مباحث ترویجی حوزه نظارت و اجرای الگوی صحیح آبیاری و كشت/ مشاركت و حضور هیات مدیره نظام صنفی شهرستان ها برای تعیین خسارت وارده بر محصولات كشاورزی/ ملاك قرار گرفتن پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی بعنوان مدرك معتبر شغلی توسط بانك ها و موسسات دولتی و غیردولتی/ حضور نمایندگان نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد مبارزه با سن غلات استان، مدیریت آفات و نیز در چهار كمیته: زراعت، باغبانی،‌مكانیزاسیون و گیاه پزشكی.

12- برگزاری جلسه نظام صنفی كشاورزی با بخش های تخصصی جهاد كشاورزی استان(مدیریت امور سرمایه گذاری) در مورخ 5/11/94

 موضوع: واگذاری برخی از وظایف غیرحاكمیتی مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد كشاورزی استان به نظام صنفی كشاورزی

برخی از مصوبات: نظام صنفی كشاورزی شهرستان نسبت به شناسایی، ترغیب و هدایت متقاضیان سرمایه گذاری در بخش كشاورزی اقدام و نسبت به معرفی آنان جهت انجام مراحل بعدی به مدیریت های جهاد كشاورزی اقدام نمایند. / كلیه راهكارها جهت حضور رسمی و فعال نظام صنفی كشاورزی در تمامی مراحل بیمه كشاورزی توسط مدیریت امور سرمایه گذاری سازمان جهاد كشاورزی بررسی و سپس موضوع آن از طریق مراجع ذیربط پیگیری شود. / فراهم نمودن شرایط حضور نماینده مطلع و ثابت نظام صنفی كشاورزی استان به منظور شركت در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و كارگروه تسهیل و رفع موانع تولید.

13- برگزاری جلسه (دوم) نظام صنفی كشاورزی استان با استاندار در مورخ  30/1/95

موضوع: پیگیری اجرای مصوبات جلسه اول پیرامون واگذاری امور تصدیگری دستگاه های اجرایی به نظام صنفی كشاورزی

 

كلیه موارد مربوط دستور استاندار در خصوص حمایت از نظام صنفی كشاورزی در راستای تقویت بخش كشاورزی و كشاورزان و نهایی سازی پیشنهادهای اجرایی در بخش های آب،‌كشاورزی، بازرگانی و صنایع مرتبط با بخش كشاورزی جهت هماهنگی های بیشتر برای واگذاری به نظام صنفی كشاورزی و انجام مكاتبات مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری با مدیرعامل شركت آب منطقه ای اصفهان

14- مكاتبه دبیر اجرایی نظام صنفی كشاورزی استان با رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور ( رونوشت ها به: مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس جهاد كشاورزی استان، مدیر تعاون روستایی استان و نظام صنفی كشاورزی شهرستان ها) در مورخ 5/2/95

موضوع: شرح انجام پیگیری های نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان در خصوص ابلاغیه وزیر جهاد كشاورزی به منظور حمایت و توانمندسازی نظام صنفی كشاورزی

دانلود مكاتبه

 

لینك مرتبط: اجرای ابلاغیه وزیر جهادكشاوزری توسط نظامهای صنفی كشاورزی /نظام صنفی كشاورزی استان اصفهان(بخش نخست)