تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    مدرك تحصیلی برای تصدی در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی

بر اساس بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرایی ماده 3 فصل دوم آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی با موضوع نحوه تشكیل نظام صنفی كشاورزی بخش-شهرستان، داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم یا جدید) یكی از شرایط عضویت در هیات موسس نظام صنفی كشاورزی است. از آنجایی كه همانند بند 7 ماده 22 مكرر قانون نظام صنفی كشور، شرایط لحاظ شده برای هیات موسس برای هیات مدیره و بازرس نیز مترتب است بنابراین بندهای یاد شده در مورد اعضای هیات مدیره و بازرس نیز صادق می باشد و داشتن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام قدیم یا جدید) یكی از شرایط عضویت برای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی است.

همچنین در مصوبات هفتمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور آمده است: با عنایت به این كه در قانون نظام صنفی كشور حداقل سواد جهت احراز مسئولیت در هیات مدیره دیپلم می باشد، داشتن حداقل مدرك دیپلم(نظام قدیم و یا جدید) برای اعضای هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شرط لازم است.