تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    نظام های صنفی كشاورزی استان، نظارت های مالی و اداری بر نظام های شهرستان را با همکاری تعاون روستایی به حالت مستمر و قانونمند انجام دهند

هر ساله با نزدیك شدن به پایان سال مالی كشور افراد، مؤسسات، شركت ها، و كلیه مودیان مالیانی تلاش مضاعفی را برای تهیه و تدارك مستندات لازم جهت پرداخت، معافیت و تخفیف در پیش می گیرند. این درحالی است كه در طول سال فرصت زیادی برای فراهم نمودن تمهیدات لازم و مورد نظر دارایی، امور مالیاتی و سایر ارگان های مربوطه وجود دارد.

اگرچه مطابق قوانین و مقررات بخشی از افراد، مؤسسات، سازمانهای مردم نهاد و تشكل های صنفی از پرداخت مالیات معاف هستند اما این بدان معنا نیست كه فرآیند قانونی را طی ننمایند. نظام صنفی كشاورزی نیز به عنوان فراگیرترین نهادهای مشاركتی بخش كشاورزی و تشكلی نوبنیاد نیز از جمله نهادهایی است كه علیرغم برخورداری از معافیت مالیاتی باید نسبت به تنظیم و ثبت دفاتر مالی  و انجام فرآیندهای قانونی اقدام نمایند.

برابر  مقررات و اساسنامه های مصوب، تشكل های كشاورزی از جمله نظام صنفی كشاورزی موظف به انجام كلیه اموری كه در اساسنامه ذكر شده می باشند و بویژه رعایت قوانین و مقررات كشور در كلیه امور اعم از اداری و مالی لازم و ضروری است و بدیهی است هیچ عذر و بهانه ای برای عدم انجام آن قابل پذیرش نیست.

اگرچه همه دست اندركاران موظفند نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی و آموزش تشكل ها در امور مالی و اداری همت نمایند اما اركان تشكل ها بویژه هیآت مدیره محترم نظام های صنفی برابر وظایف و مأموریت های محوله مكلفند نسبت به پیگیری این قبیل امور از ابتدای سال مالی اقدام نمایند. كما اینكه در طول سال مكاتبات متعددی با تشكل های بخش كشاورزی و بویژه نظام های صنفی برای پیگیری و انجام این امور انجام و بر رعایت مواردی همچون نظارت های مالی، انجام حسابرسی، داشتن دفاتر قانونی، پرداخت سهم بیست درصد، الزام اخذ تضامین، مراجعه به ادارات مالیاتی تاكید شده است. بنابر این انتظار می رود كه نظام های صنفی كشاورزی استان، نظارت های مالی را به حالت مستمر و قانونمند انجام دهند.

به هر حال ضمن اجر نهادن به تلاش ها و دغدغه های هیأت مدیره های محترم تشكل های كشاورزی بویژه نظام های صنفی، امیدواریم سال مالی را با رعایت تمام تكالیف قانونی مالی و اداری از جمله ثبت وقایع مالی، پلمپ دفاتر مالی، رعایت مقررات در استخدام های كاركنان، حسابرسی و سایر موارد مورد توجه در اساسنامه ها مد نظر قرار دهند.

دفتر امور تشكل های كشاورزی ضمن احترام به استقلال تشكل های كشاورزی در چارچوب وظایف قانونی هدایتی، حمایتی و نظارتی خود آماده همكاری با تشكل ها می باشد و  امیدواریم تشكل های بخش كشاورزی در انجام وظایف خود موفق بوده و بتوانند نقش و تأثیر واقعی خود را در جهت تأمین منافع كشاورزان و توسعه كشاورزی كشور ایفا نمایند. در این خصوص انتظار می رود برابر نص صریح مواد 35 و 36 اساسنامه نظام صنفی شهرستان از مشورت و راهنمایی های نظارتی و کارشناسی تعاون روستایی استان و ادارات تابعه شهرستان بهره برداری لازم و کافی به عمل اید. مسلما سلامت و دقت و نظم مالی نظام های صنفی می تواند در اعتباربخشی این تشکل نقش اساسی داشته باشد و در ارتقای جایگاه و منزلت انها موثر واقع شود.

  

*دكتر عبدالرضا مسلمی،‌ مدیر كل دفتر امور تشكل های كشاورزی