تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    كارگروه نظارت و ارزیابی تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی در تعاون روستایی استانها سازماندهی می شود

سازمان های تعاون روستایی استان ها موظف شدند كارگروه نظارت و ارزیابی جهت نظارت بر فرآیندهای اجرایی تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی را سازماندهی نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، بر اساس ابلاغیه دفتر امور تشكل های كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران با توجه به اهمیت و ضرورت ارزیابی عملكرد تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها جهت جلوگیری از بروز انحرافات و تخلفات احتمالی، بر اساس بند 11 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی، سازمان های تعاون روستایی استان موظفند كارگروه یاد شده را طبق تبصره ماده 1 شیوه نامه نظارت و ارزیابی سازماندهی كنند.

كارگروه نظارت و ارزیابی استان، مركب از سه نفر شامل: مسئول امور تشكل های كشاورزی، كارشناس حقوقی و كارشناس امور مالی خواهد بود.

در بند 11 دستور العمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی آمده است: تعیین تركیب گروه نظارت و ارزیابی نظام های صنفی كشاورزی در سطح ملی به عهده مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی ، در سطح استان به عهده مدیر تعاون روستایی استان و در سطح شهرستان به عهده رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان می باشد. 

تبصره ماده 1 این دستورالعمل نیز بیان می دارد محورها و حدود نظارت بر تشکل‌ها و نظام‌های صنفی بر مبنای آیین‌نامه و اساسنامه شامل مقررات اداری، مالی، حقوقی و اجرایی از مرحله سازماندهی و ساماندهی و عضوگیری، صدور و تمدید پروانه، تعیین تعرفه ها ،تشکیل مجامع و انتخابات تا آموزش و توانمندسازی و حمایت از تشکل‌ها و صنوف می‌باشد.