تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    چند نكته در باره اظهارنامه مالیاتی

1-تکمیل اظهارنامه مالیاتی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی حسب قوانین و مقررات جاری کشور توسط نظام‌های صنفی کشاورزی شهرستان و استان، الزامی است و طبق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه كشور،"تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است."

2-آخرین زمان اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی كشور برای تكمیل اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی، پایان تیر ماه جاری است. (نشانی سامانه امور مالیاتی: www.tax.gov.ir)

3-عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

4- بر اساس ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی استان و همچنین ماده 2 اساسنامه نظام صنفی كشاورزی شهرستان كه به تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت بر اصناف كشور رسیده است نظام صنفی كشاورزی تشكیلاتی صنفی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیر دولتی است كه پس از صدور مجوز  فعالیت و ثبت در وزارت جهاد كشاورزی، رسمیت می یابد.

5-بر اساس بند "ی" ماده 139 قانون مالیات های مستقیم:"حق عضویت اعضا مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق الزحمه اعضاء آن ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف است".

6- از طریق سامانه امور مالیاتی و در مرحله پیش ثبت نام با وارد كردن" شناسه ملی"، مراحل تكمیل اظهار نامه و در ادامه اخذ كد اقتصادی انجام می پذیرد.

7- در هنگام تكمیل اظهارنامه مالیاتی، نظام های صنفی دقت كنند در سرفصل های ارائه شده در دفاتر مالی، عناوینی را ذكر كنند كه مشمول مالیات نباشد. مثلا دریافت هزینه بابت جی پی اس مزارع، مشمول مالیات می شود و یا عنوان صدور پروانه فعالیت نیز مشمول مالیات است كه باید عنوان "تمدید حق عضویت" جایگزین آن گردد.