تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    منابع مالی نظام صنفی كشاورزی

منابع مالی و دریافتی نظام صنفی كشاورزی، عبارت است از وجوهی که از منابع ذیل حاصل می شود:

 

1-   دریافت حق عضویت اعضای نظام.

 

2-   دریافت بهای صدور و تمدید پروانه فعالیت اعضا و صدور هر گونه مجوزهایی كه به نظام واگذار می گردد.

 

3-   دریافت وجوه حاصل از درج آگهی و اطلاعیه در نشریات، پایگاههای اطلاع رسانی و سایر منابع اطلاع رسانی نظام.

 

4-   كمك های اعطایی و داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی

 

5-   دریافت بهای ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، کارشناسی، فروش نشریات، برگزاری هم اندیشی ها و نمایشگاهها و سایر موارد مشابه.

 

6-   ایجاد بانك اطلاعات درآمدهای مترتب از آن.

 

7-   سود ناشی از سپرده گذاری در بانكها و مؤسسات معتبر مالی و اعتباری.

 

8-   سایر منابع درآمدی در چارچوب اساسنامه، آیین نامه و دستورالعملهای مصوب.