تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    پخش دور جدید برنامه مجله كشاورزی در شبكه تلویزیونی آموزش/ نظام صنفی در كارگروه تخصصی تشكلها و تعاونیها

پخش دوره جدید برنامه مجله كشاورزی از اواخر تابستان امسال از طریق شبكه تلویزیونی آموزش آغاز خواهد شد.

مدیر کل دفتر شبکه ملی تلویزیونی کشاورزی و مدیریت دانش وزارت جهاد كشاورزی با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی گفت: به منظور پیگیری ادامه فعالیت برنامه مجله كشاورز و نیز موارد مطرح شده در جلسه وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان صدا و سیما، طی جلسه مشترك روز گذشته چهاردهم تیر ماه جاری با رئیس شبكه آموزش در موضوع هایی همچون اهمیت انتقال مفاهیم آموزشی ترویجی مورد نیاز كشاورزان و بخش كشاورزی از طریق تولید و پخش برنامه های كشاورزی، ظرفیت های رسانه ای شبكه آموزش برای ارائه برنامه ویژه با محور بخش كشاورزی، رئوس و عناوین موضوعی مرتبط با نیازهای آموزشی و شغلی بهره برداران و كشاورزان مرتبط با برنامه های كلان بخش كشاورزی به نتایج مثبتی دست یافتیم.

مهران ابوالحسنی در باره طرح موضوع و نحوه حضور نمایندگان تشكل ها و نظام های صنفی كشاورزی در برنامه های مجله كشاورزی افزود: هدایت موضوعی برنامه ها در هسته های كارشناسی كه با حضور نمایندگان استان ها در سطح ملی فعال است میسر می شود كه این هسته های كارشناسی از قبل در قالب یازده كارگروه پیش بینی شده است و فعالیت آن دوباره از پی خواهد گرفته شد. یكی از این هسته ها، هسته تخصصی تشكل ها و تعاونی ها نام دارد و موضوع تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در آن پیگیری خواهد شد.

قطعا اقدام و تقویت نظام های صنفی كشاورزی در امور رسانه ای و اطلاع رسانی از طریق حضور پر رنگ و مستمر در این برنامه می تواند موجبات موفقیت و ارتقای جایگاه نظام صنفی و حفظ موجودیت آن را فراهم سازد.