تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    تشكیل جلسات اتاق فكر در نظام صنفی كشاورزی كشور


رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور از تشكیل جلسات اتاق فكر نظام صنفی كشاورزی كشور خبر داد.

مهندس محمد شفیع ملك زاده در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی با بیان این مطلب گفت: تاكنون دو  نشست از جلسات اتاق فكر نظام صنفی كشاورزی كشور  با هدف شناسایی مسائل و آسیب شناسی وضعیت موجود، شناسایی فرصت ها و تهدیدها، و نهایت استفاده از ظرفیت های قانونی نظام صنفی، ایجاد بستر های مناسب برای ارائه فكر و تجارب موفق و برنامه مند نظام های صنفی تشكیل شده است.

وی افزود: یكی از بندهای مهم پیشنهاد شده در جلسه اتاق فكر مربوط به لزوم تهیه برنامه راهبردی نظام صنفی و تصویب آن در شورای مركزی برای اجرا در سطح كشور بود كه بدین منظور جهت بررسی برنامه چهار ساله طراحی شده برای نظام صنفی و نیز تاكید بر لزوم برنامه ریزی و حركت بر مبنای این اولویت، تشكیل كمیته راهبردی نظام صنفی كشاورزی به عنوان یك ضرورت مطرح گردید كه نخستین جلسه مربوط به آن در مورخ 23 تیرماه جاری برگزار خواهد شد و از همفكری و مشورت نظام های صنفی استانی و نمایندگان بخش دولتی استفاده خواهیم نمود.

رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور همچنین اظهار داشت: یكی دیگر از موارد مهم مطرح شده، در ارتباط با پیگیری تهیه و نصب سیستم نرم افزار جامع عضوگیری، تمدید،‌صدور پروانه فعالیت و اتوماسیون اداری برای نظام های صنفی كشاورزی بود كه به همین منظور نیز جلسه ای در روز 22 تیرماه جاری برای پیگیری و نهایی سازی آن برگزار خواهد شد و امید است پس از احصاء نیازهای نرم افزاری از استان ها و شهرستان ها، رفع نواقص و بازبینی گروه انفورماتیك، شاهد نصب این سیستم برای استفاده تحت وب نظام های صنفی كشاورزی شهرستان ها و استان ها در آینده ای نزدیك باشیم كه خود نیازمند همكاری و حمایت نظام های صنفی استان ها و شهرستان ها می باشد.

ملك زاده با اشاره به لزوم قانون مندی اقدام و فعالیت نظام های صنفی تاكید كرد: رعایت ضوابط و مقررات موجود برای نظام صنفی موجبات تقویت این ساختار مردمی بخش كشاورزی را فراهم می سازد كه باید سرلوحه كارها قرار گیرد.