تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
    برگزاری دوره آموزشی آشنایی با وظایف اركان نظام صنفی كشاورزی

پیرو هماهنگی و دعوت نظام صنفی كشاورزی استان همدان از دفتر امور تشكل های كشاورزی به منظور شركت و برگزاری دوره آموزشی ویژه اعضای هیأت مدیره، بازرسین و دبیران اجرایی شهرستان ها جهت آشنایی با وظایف اركان نظام صنفی كشاورزی، این كارگاه آموزشی با حضور آقای نصرتعلی كرمی مقدم رئیس گروه سازماندهی و ساماندهی دفتر امور تشكل های كشاورزی به عنوان مدرس دوره برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی آشنایی کامل اعضای هیأت مدیره و دبیران اجرایی نظام صنفی کشاورزی با وظایف و ماموریت های نظام صنفی و بر اساس مسئولیت در هیأت مدیره عنوان شده است.

 

اهم مباحث و موضوعات مطرح شده در این كارگاه عبارت بود از:

1-     تعریف مفاهیم مندرج در آیین نامه و اساسنامه نظام صنفی شامل فرد صنفی، واحد صنفی، عضویت و پروانه فعالیت

 

2-     تشریح وظایف، ماموریت های نظام صنفی، هیأت مدیره و هر یک از اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی

 

3-     تشریح شرایط عضویت در نظام صنفی کشاورزی

 

4-     ضرورت و نحوه تشكیل کمیته تعیین حداقل ابعاد اقتصادی برای تعیین شرایط عضویت فرد در نظام صنفی و تعیین حق صدور پروانه های فعالیت

 

5-     تشریح فرآیندهای عضوگیری، مراحل و نحوه صدور و تمدید پروانه فعالیت

 

6-     تشریح فرآیند برگزاری مجامع عمومی و نحوه اطلاع رسانی به اعضا و دستگاههای ذیربط

 

7-     تشریح شرایط تصدی عضویت در هیأت مدیره و بازرس شرایط داوطلبین تصدی هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی

 

 

نكات و تذكرات مهم ارائه شده در دوره آموزشی شامل این موارد بود:

1.        مقامات مجاز برای امضا اسناد مالی نظام صنفی خزانه دار ثابت، رئیس هیأت مدیره و یا دبیر اجرایی و یا هرسه نفر و اسناد اداری دبیر اجرایی می باشد.

 

2.        مقامات مجاز برای امضا اسناد مالی نظام صنفی خزانه دار ثابت، رئیس هیأت مدیره و یا دبیر اجرایی و یا هرسه نفر و اسناد اداری دبیر اجرایی می باشد.

 

3.        نظام صنفی موظف به پیگیری تمدید عضویت و پروانه فعالیت سالانه اعضا برای استمرار فعالیت نظام صنفی است.

 

4.        اخذ همه وجوه مربوط به نظام صنفی از طریق عملیات بانکی و ممنوعیت اخذ هرگونه وجه نقدی از متقاضیان عضویت و یا اعضا ضمن اینكه پوزهای نصب شده در نظامهای صنفی نیز به صورت دوره ای تحت كنترل قرار گیرند.

 

5.        نظام صنفی شهرستان ملزم به پرداخت سهم 20 درصد نظام استان ها از محل اخذ حق عضویت، صدور و تمدید پروانه است.

 

6.        هیأت مدیره نظام صنفی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی بویژه در مباحث مالی است و می بایست کلیه هزینه های نظام صنفی بر اساس مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره در چهارچوب وظایف و اختیارات آنها هزینه شود.

 

7.        مجمع عمومی سالیانه حداقل سالی یکبار با هدف تصویب گزارش هیأت مدیره، تراز مالی و تصویب برنامه و بودجه باید برگزار  شود و در صورت نیاز مجمع عادی بصورت فوق العاده به دفعات نیز برگزار شود.

 

8.        مجمع فوق العاده حسب نیاز و با درخواست هیأت مدیره، بازرس و یا یک سوم اعضا و در دوران فترت توسط تعاون روستایی شهرستان برگزار می شود.

 

9.        نصاب لازم برای رسمیت جلسسات مجمع عمومی در نویت اول نصف بعلاوه یک نفر از اعضا ، در نوبت دوم یک سوم ، در نوبت سوم یک پنجم و در نوبت چهارم به بعد یک دهم بشرطی که در شهرستان های با بیش از 1000 نفر عضو کمتر از 100 نفر و زیر 1000 نفر عضو کمتر از 50 نفر در جلسه حاضر باشند. برای شهرستان های با عضو کمتر 150 نفر حضور حداقل 15 نفر ( شرط اولیه تاسیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان) الزامی می باشد.

 

10.     کارمندان دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی، کارکنان نظام صنفی و ... در سمت عضو هیأت مدیره نظام صنفی ممنوعیت دارند.

 

11.     برگزاری جلسات هیأت مدیره هر دو هفته یکبار، برگزاری مجامع عمومی در موعد مقرر از اهم وظایف هیأت مدیره است.