تا زمان ابلاغ اساسـنامه هـا و دسـتورالعمل های مصوب توسط وزیر جهاد کشاورزی، ساختار فعلی نظام صنفی کشاورزی و اساسنامه و دستورالعملهای موجود لازم اجرا می باشد.
مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید
کل صفحات : 35    ...    14    15    16    17    18    19    20    ...