پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی این پایگاه اینترنتی توسط گروهی از کارشناسان کشاورزی با هدف اطلاع رسانی، ارائه اخبار و گزارشها، پاسخ به سوالات در حوزه نظام صنفی کشاورزی برای فعالان این بخش، مجریان، كارگزاران و بهره برداران کشاورزی ایجاد شده است و متعلق به نظام صنفی كشاورزی كشور نیست. آدرس ایمیل: aagrisenf@yahoo.com http://agrisenf.mihanblog.com 2018-12-15T09:51:39+01:00 text/html 2017-04-24T10:46:59+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی نشانی جدید http://agrisenf.mihanblog.com/post/1167 <div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">کاربران و بازدیدکنندگان گرامی؛</span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"> </p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;">از این پس با ما از طریق نشانی ذیل همراه باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span></b><span lang="FA" style="font-size: 8.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><span dir="LTR"><font size="6" color="#cc0000"><a href="http://www.agrisenf.ir/">www.agrisenf.ir</a></font></span><span lang="FA" style="font-size: 8pt;"><o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8292994276/httpagrisenf_ir.jpg" alt=""></p></div> text/html 2017-04-18T11:03:36+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی: افزایش سطح مشارکت کشاورزان در تشکلها، صرفاً مقدمه توسعه کشاورزی است http://agrisenf.mihanblog.com/post/1166 <P align=center><IMG style="WIDTH: 261px; HEIGHT: 331px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s8.picofile.com/file/8292419226/96.jpg" width=427 height=331></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تقویت و توسعه تشكل های مردمی و غیردولتی در بخش کشاورزی و ارتقای ظرفیت و توانمندسازی آنها از جمله سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است که در دفتر امور تشکل های کشاورزی پیگیری می شود.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با بیان این مطلب در نخستین جلسه شورای عمومی دفتر در سال جدید گفت: تعیین الگوها، برنامه ریزی در جهت استقرار، سازماندهی، ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کشاورزی و بویژه ارتقا بخشیدن به موضوع سطح مشارکت اعضا در این تشکل ها، صرفاً مقدمات بحث برای رسیدن به اهدافی بالاتر را تشکیل می دهد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دکتر عبدالرضا مسلمی در ادامه افزود: نتیجه توانمندسازی کشاورزان از طریق مشارکت و سازماندهی می بایست به این امر منتهی شود که فضا و شرایطی برای کشاورزان ایجاد گردد تا آنها تداوم تولید، تولیدی پایدار و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی داشته باشند؛ و در عین حال از حمایت های قانونی نیز برخوردار شوند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وی اظهار داشت: در برابر تشکل های ایجاد شده در بخش کشاورزی باید شاهد تأثیرگذاری آنها در تولید باشیم تا بر مبنای آن ارزیابی داشت که منحنی وضعیت تولید و بویژه تداوم آن به خاطر پشتیبانی و عملکرد تشکل مربوطه بوده است.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: right" class=MsoNormal align=justify></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>مدیر کل دفتر امور تشکل های کشاورزی همچنین گفت: بحث تولید محصولات در معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، برنامه ریزی و پیگیری می شود و متناسب با سیاست</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ها و برنامه های آنها تقویت ارتباطات و تعاملات تشکل ها با این بخش ها در کاهش نوسانات تولید و مشکلات کشاورزان و بخش کشاورزی تاثیر گذار است.<O:P></O:P></SPAN></P> text/html 2017-04-17T10:04:59+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی http://agrisenf.mihanblog.com/post/1163 <p align="center"><img style="WIDTH: 311px; HEIGHT: 159px" border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s9.picofile.com/file/8292311392/parnane_agrisenf.jpg" width="437" height="159"></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">یكی از اقدامات مهم در هر صنف، صدور پروانه های هویتی و شغلی برای شاغلان آن است. پروانه فعالیت، مجوزی است که طبق مقررات به ‌منظور شروع و ادامه حرفه به فرد یا افراد صنفی داده می‌شود و هدف آن ضمن هویت بخشی به شاغلین و مشاغل بخش، بهبود وضعیت تولید و كسب و كار می باشد.<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">یكی از كاركردهای نظام صنفی كشاورزی، هویت دادن و نظم بخشی به مشاغل و شاغلان بخش كشاورزی است كه "اعطای" پروانه فعالیت، نمود عینی آن بوده است.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">&nbsp;در نظام صنفی كشاورزی نیز همانند سایر اصناف، شناسایی و صدور پروانه های فعالیت شغلی برای کشاورزان و بهره برداران در راستای "هویت بخشی" به آنان انجام می شود. می توان گفت یكی از اهداف مهم تشكیل اصناف نیز همین صدور پروانه های فعالیت شغلی می باشد. از&nbsp; دستاوردهای تشكیل نظام صنفی در بخش كشاورزی نیز آن &nbsp;بوده كه در طول تاریخ كشاورزی ایران برای اولین بار كشاروزان صاحب هویت و شناسنامه شغلی شدند و انتظار می رود این پروانه بتواند در درجه اول برای خود كشاورزان ارزشمند و دارای اعتبار شده و در درجه بعد &nbsp;همانند پروانه كسب سایر اصناف در سطح جامعه نیز دارای اعتبار لازم شود.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">صدور پروانه فعالیت نوعی هویت بخشی به كشاورز و در حكم یك سند هویتی برای اوست و مزایا و امتیازات در اختیار داشتن آن، متضمن داشتن اعتبار لازم برای آن می باشد. بخشی از&nbsp; امتیازات داشتن این اعتبار در گستره بیمه، ضمانت ها، امور بانكی، دریافت خدمات و نهاده ها &nbsp;می تواند قرار گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">&nbsp;بنا به نظر كارشناسان و مسئولین در حوزه های مختلف از جمله محاكم قضایی، بانكها و بیمه ها ارتقای اعتبار پروانه های صنفی امری دستوری و ابلاغی نیست و ارتقای این اعتبار منوط به برنامه ها، اقدامات سازنده، عملكردها و تعاملات با مردم و نهادهای مرتبط و مهمتر از آن دقت نظر در صدور پروانه ها می باشد كه نتیجه آن اقزایش اعتبار پروانه فعالیت خواهد بود.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">بدیهی است برای صدور پروانه های فعالیت كلیه مدارك و مستندات مورد نیاز می بایست از متقاضیان اخذ شده و ضمن بررسی میدانی نسبت به احراز نوع و میزان مالكیت، فعال بودن واحد صنفی و داشتن مجوزهای لازم اقدام شود. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">بر این اساس در جهت اعتبار بخشی و اعتبارافزایی پروانه فعالیت نحوه و میزان كاركردها و اقدامات نظام های صنفی تكلیف مسیر راه را شفاف می سازد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">برای توسعه اعتبار بخشی به پروانه فعالیت نظام صنفی نظرات و پیشنهادات خود را اعلام فرمایید.<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-15T10:22:15+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی تسلیت http://agrisenf.mihanblog.com/post/1160 <P align=center><IMG style="WIDTH: 159px; HEIGHT: 254px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s9.picofile.com/file/8277266792/tasalli.jpg" width=337 height=229></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>متاسفانه مطلع شدیم كه "همسر" محترم جناب آقای حسین انیسی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان تهران به رحمت ایزدی پیوسته و ایشان در این فقدان و غم به سوگ نشسته است. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت و برای خانواده محترم انیسی، شکیبایی آرزو داریم.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN-BOTTOM: 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P></DIV> text/html 2017-04-12T07:53:03+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی گفت و گوی روزنامه جام جم با نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور: بهترین گزینه برای ایجاد اشتغال، توجه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است http://agrisenf.mihanblog.com/post/1158 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s8.picofile.com/file/8291837984/bazli_agrisenf.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN>&nbsp;<SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در راستای شعار سال کشور:"اقتصاد مقاومتی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>، تولید و اشتغال"،</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> بهترین گزینه برای سرمایه گذاری و اشتغال، توجه و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان این مطلب افزود: این در حالی است که</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA> می‌بینیم سیاستگذاران بدون توجه به امتیازهای بخش کشاورزی، اغلب منابع موجود کشور را به صنایع دیگر همچون خودروسازی و نفت اختصاص داده‌اند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مهندس بهروز بذلی تاکید کرد: اولین اولویت نیازهای کشاورزی ایران را باید توجه به فقر قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری در این بخش دانست.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وی گفت: موضوع </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>تربیت نیروی انسانی مناسب با نیازهای کشاورزی ایران، یکی از چالش های فعلی بخش کشاورزی است؛ علیرغم آن که آمارهای بالایی از فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی ارائه می‌شود اما این نیروها به بخش وارد نمی شوند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد: پاشنه آشیل بخش کشاورزی ایران را می‌توان بازده غیرقابل قبول آن و صعود حجم ضایعات محصولات کشاورزی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=FA> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در مراحل پس از تولید عنوان کرد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بذلی در خصوص توسعه مكانیزاسیون در بخش كشاورزی اظهار داشت: </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>مشکل اینجاست که روستاهای ما در طول زمان، متناسب با نیازهای زراعی هر منطقه تجهیز نشده‌اند، ضمن اینكه افراد و کاربران این تجهیزات نیز اطلاعات لازم از نحوه بهبود و نگهداری مناسب آنها نداشته‌اند که باعث استفاده غیر‌اقتصادی از این تجهیزات شده است. به عنوان مثال تعداد انگشت شماری از رانندگان کمباین در ایران آشنایی کامل با ظرفیت‌ها و نیازهای تعمیراتی و نگهداری وسیله مورد نظرشان دارند، به صورتی که با آموزش‌ و بهبود بهره‌برداری از تجهیزات یاد شده حتی با شرایط فعلی می‌توان ضایعات آنها را کم کرد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>وی در ادامه با اشاره به وظایف قانونی نظام صنفی کشاورزی در جهت اقدام برای ارتقای سطح مهارت و دانش اعضاء و کشاورزان گفت: به عنوان اولین اقدام نظام صنفی کشاورزی کشور در کنار دیگر رایزنی‌هایی که درحال انجام است، به صورت اختصاصی امسال نظام صنفی كشاورزی اقدام به برگزاری کلاس‌های آموزشی درباره نحوه صحیح&nbsp;استفاده از ماشین‌آلات و نگهداری از آن&nbsp;خواهد کرد که تاثیر بسزایی در بهبود استفاده از تجهیزات یاد شده و كاهش ضایعات محصولات دارد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>تدوین و تنظیم از مبنع: <A title="" href="http://jamejamonline.ir/online/2798048075568039638/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-2000-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85" target=_blank>روزنامه جام جم</A></SPAN></P> text/html 2017-04-10T08:30:20+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مهمترین اولویت های برنامه‌ ای در سال 96 را تشریح کرد http://agrisenf.mihanblog.com/post/1153 <p align="center"><img hspace="0" border="0" align="texttop" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8291815950/malekzadeh_agrisenf.jpg" alt=""></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مهم ترین اولویت های برنامه ای نظام صنفی کشاورزی کشور در سال 1396 را تشریح کرد.<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">مهندس محمد شفیع ملک زاده </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="FA"> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">گفت: با توجه&nbsp;به&nbsp;ضرورت ماندگاری و افزایش توانمندی های نیروی انسانی شاغل در بخش كشاورزی و منابع طبیعی كشوربرای پایداری و استمرار تولید،پیگیری برای بهبود،گسترش و برقراری خدمات حمایتی كشاورزان عضو نظام صنفی كشاورزی نظیر بیمه تأمین اجتماعی، بیمه تکمیلی، بیمه عمر، بیمه محصولات و برقراری معافیت های مالیاتی از جمله اولویت های کاری نظام صنفی کشاورزی کشور در سال جدید است. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA">وی با تاکید بر لزوم اطمینان خاطر كشاورزان برای تولید محصولات كشاورزی؛ تلاش در جهت اجرای كامل قوانین مربوط به خرید تضمینی محصولات كشاورزی و دامی، پیگیری جهت اجرای كامل مقررات بخشودگی سود و جرایم بدهی های كشاورزان و پرداخت سهم تسهیلات تكلیفی بخش كشاورزی توسط بانك ها را مورد توجه قرار داد. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA">ملك زاده با توجه ضرورت افزایش اعتبار پروانه های فعالیت صادره توسط نظامهای صنفی كشاوری بعنوان مدرك معتبر شغلی و هویتی آنان ضمن یادآوری دقت نظر نظامهای صنفی شهرستانی بر صدور پروانه های فعالیت؛ پیگیری افزایش اعتبار پروانه های فعالیت در محاكم قضایی و بانكی را مورد توجه قرار داد و آن را از اولویتهای كاری نظام در سال جاری عنوان كرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang="FA">رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور اظهار داشت:</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="FA"> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-weight: bold" lang="AR-SA">با توجه به ضرورت نظم بخشی به ساختار و امور مالی و اداری نظام های صنفی كشاورزی، استقرار سامانه یکپارچه مدیریت مالی و اداری در نظام های صنفی سراسر کشور از دیگر برنامه های مورد پیگیری در سال1396 می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">ملک زاده تاکید کرد: با توجه به ضرورت آشنایی كشاورزان و سایر ذینفعان از اقدامات و كاركردهای نظام صنفی در جهت نظم بخشی به مشاغل و شاغلین بخش كشاورزی، معرفی نظام و اطلاع رسانی اقدامات و فعالیتهای آن به عموم كشاورزان توسط نظام های شهرستانی، استانی و کشوری در جهت تقویت ظرفیتها و گسترش تعداد اعضای نظام، از اولویت های مورد توجه است که ضروری است مورد توجه ویژه همه نظام ها در سطح کشور قرار گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">وی در باره تعامل با مراکز قانونگذار و اجرایی کشور اظهار داشت:&nbsp; رفع موانع قانونی و اجرایی در مسیر انجام وظایف ذاتی نظام صنفی كشاورزی، ارائه طرح ها و لوایح پیشنهادی به دولت و مجلس و پیگیری در دستگاههای اجرایی ذیربط برای بهبود شرایط فعالیت در بخش كشاورزی، پایداری تولید، سلامت محصولات و افزایش ظرفیتهای سرمایه گذاری در بخش موردتوجه نظام صنفی كشاورزی می باشد، همچنین بحث پیگیری تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرایی و متعاقب آن ایجاد ساختار جدید نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را نیز دنبال خواهیم کرد. &nbsp;<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">&nbsp;</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-weight: bold" lang="FA">رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی بازار محصولات كشاورزی و تعیین اولویتهای تولید محصولات كشاورزی، اجرای الگوهای كشت در مناطق مختلف كشور، بر </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">پیگیری ساماندهی بازار محصولات كشاورزی از طریق راه اندازی و توسعه صندوق های حمایتی و نیز تاثیرگذاری و ورود و حضور فعالانه نظام های صنفی کشاورزی شهرستانی در این حوزه تاکید کرد.<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-04-09T09:06:09+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی مقاله*/تشکلهای کشاورزی و “اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال” http://agrisenf.mihanblog.com/post/1151 <P align=center><IMG style="WIDTH: 243px; HEIGHT: 213px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s9.picofile.com/file/8291564292/moslemi.jpg" width=641 height=417></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>كشاورزان و تشکلها در بخش کشاورزی ستون اصلی و محور تحقق"اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" را تشکیل میدهند.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بایدها و نبایدها<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مقاومتی‌کردن اقتصاد جدای از تصمیمی عقلایی، رویکردی مدبرانه در شرایط نابرابر نظام سیاسی جهان می باشد و اگر قصد مقاومتی کردن اقتصاد کشور&nbsp; بر پایه دارایی های مادی و معنوی در مقابل تحریم ها و تهدیدها ‏را در ذهن بپرورانیم، ناگزیر به حفظ منابع انسانی، بهره برداری بهینه از منابع داخلی،&nbsp; اصلاح سبک زندگی،&nbsp; الگوی مصرف و موارد متعدد از بایدها و نبایدها هستیم .<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>از ‏سال 1388 تا امسال، می‌توان دریافت که اقتصاد و مسائل اقتصادی در اولویت‌های کشور قرار ‏داشته و این مسئله دغدغه اصلی مسئولین نظام می‌باشد.می‌توان ادعا کرد تحریم‌های موجود یکی از این دلایل هستند از این رو رهبر معظم انقلاب با تعیین شعارهایی بر مبنای اقتصادمقاومتی درصدد ایمن‌سازی ‏اقتصادی ایران در مقابل تهدیدها هستند.‏<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سال گذشته نیز شعار سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب برگزیده شد با موضوع اقتصاد مقاومتی بوده و ‏این به معنای محوریت اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های کشور می‌باشد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در واقع اقتصاد مقاومتی در سالهای اخیر به ‏راهبردی اساسی در توسعه اقتصادی&nbsp; ایران تبدیل شده و استراتژی‌های کلان کشور حول محوریت این اصل ‏در جریان هستند چراكه مقاومتی‌کردن اقتصاد سبب افزایش امنیت غذایی، خوداتکایی، کاهش وابستگی، افزایش نرخ اشتغال و توسعه ملی خواهد شد.‏<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اما اقتصاد مقاومتی چه زمانی توانایی کمک به کشور در جهت نیل به اهداف بلند مدت را دارد؟<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تنها ‏در زمان محقق شدن اهدافی چون "تولید و اشتغال". <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در حقیقت اقتصاد مقاومتی زمانی به ‏موفقیت نایل می‌شود که به تولید ختم شود و اشتغال ایجاد کند. امروزه در سطح بین‌الملل، تولید به ‏مثابه یک امتیاز فوق‌العاده استراتژیک محسوب می‌شود که در وهله نخست باعث ایجاد اشتغال ‏شده و در وهله دوم به پویایی اقتصاد و رشد اقتصادی کشور ختم خواهد شد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>&nbsp;تولید ملی بیشتر، به ‏معنای واردات کمتر و صادرات بیشتر می‌باشد و در مراودات بین‌الملل این اتفاق منجر به رقم‌خورن تراز مالی ‏در صادرات و واردات خواهد شد. امتیاز دیگر تولید ملی برای اقتصاد ایران ‏وابستگی کمتر است و این عدم وابستگی از لحاظ سیاسی، اقتصادی و حتی ‏فرهنگی باعث پیشرفت کشور خواهد شد، زیرا تولیدات ملی، تولیداتی بر مبنای نیاز، فرهنگ و ‏عرف جامعه خواهند بود.‏<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اما تحقق تولید و اشتغال نیازمند انجام اصلاحات بنیادی متعددی در حوزه هایی چون سیاستهای مالی و پولی، بیمه، قانون&nbsp; کار ، نظام مالیاتی، سرمایه گذاری، امنیت و ..... می باشد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وظیفه مردم در این باره چیست؟<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وظیفه ما به عنوان شهروندان کشور این است که با ‏حمایت از تولید داخلی در وهله نخست به مقابله با انحصار و قاچاق كالا که قلب اقتصاد ایران را ‏نشانه گرفته‌اند بپردازیم و در وهله دوم به تولیدات داخلی این فرصت را بدهیم تا با پشتوانه یک ‏ملت به بالابردن سطح کیفی خود بپردازند، عملی که در بسیاری از واحدهای تولیدی شاهد آن ‏هستیم. ضمن آنکه یکی از معضلات عمده کشور یعنی بیکاری نیز تنها و تنها به واسطه همین اقدام ‏ریشه‌کن خواهد شد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>علی ایحال، هیچ موفقیتی بدون صبر، تلاش و کوشش محقق نخواهد شد و ‏وظیفه ما به عنوان یک ایرانی، حمایت کردن از تولیدات داخلی است.‏<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>از دیگرسو،جدای از نگاه عمومی به مقوله اقتصاد مقاومتی، تحقق تولید و اشتغال در هریک از بخشهای اقتصادی مستلزم اتخاذ سیاستها و تنظیم برنامه هایی است که بدون تدوین آن نمی توان قدمهای مهمی دراین زمینه برداشت.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در این میان بخش کشاورزی در ایران علیرغم همه محدودیتها و دشواریها، از ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و تولید برای بازارهای داخلی و خارجی برخوردار است.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اما برای انجام این مهم باید به مشارکت کشاورزان در فرایند برنامه ریزی و اجرای برنامه ها توجهی عمیق داشت. در واقع واگذاری امور به مردم در بخش کشاورزی تاکنون نتایج مثبت قابل ملاحظه ای را بدنبال داشته و تجارب ارزشمندی را برای کشور فراهم نمود. با این حال انتظار می رود مسئولین محترم در حوزه کشاورزی موارد زیر را مورد توجه بیشتری قرار دهند:<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>- نو وسازی و بازسازی زیرساختهای بخش کشاورزی در حوزه های آب و آبیاری، مكانیزاسیون كشاورزی و... <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>فراهم سازی فناوری های مناسب و نوین&nbsp;&nbsp; <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>افزایش مهارت کشاورزان و کارگزاران بخش کشاورزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با تنوع پهنه بندی تولید در مناطق كشور</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>&nbsp;-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تامین منابع مالی و تسهیلات ارزان</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>بیمه کشاورزان و محصولات كشاورزی&nbsp;&nbsp;&nbsp; <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>توسعه حمل و نقل کشاورزی ، انبارها و سردخانه ها و ...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برند سازی و بسته بندی مناسب محصولات و کالاهای كشاورزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>-</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>استفاده از مزیتهای مناطق برای تولید محصولات كشاورزی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سازماندهی و ساماندهی تشکلهای تخصصی و منطقه ای و تعامل سازنده بخش دولتی با آنها در برنامه ریزی و اجرای سیاستها&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>- </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اصلاح نظام های بهره برداری <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به طوری که اشاره شد، کشاورزان و تشکلها در بخش کشاورزی ستون اصلی و محور تحقق "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" را تشکیل می دهند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>&nbsp;لذا انتظار می رود با افزایش همگرایی درونی و تعامل سازنده و مستمر با دستگاههای دولتی و بویژه وزارت جهاد کشاورزی، تنظیم برنامه های عقلایی و تلاش مضاعف قدمهای دوچندانی&nbsp; را در راستای&nbsp; توسعه بخش کشاورزی بردارند.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;<SPAN lang=FA>*عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی </SPAN></SPAN></P></DIV> text/html 2017-03-25T07:18:23+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی وقایع اتفاقیه تشکل ها و نظام صنفی کشاورزی در سال 95 http://agrisenf.mihanblog.com/post/1149 <P align=center><IMG style="WIDTH: 479px; HEIGHT: 116px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s9.picofile.com/file/8290330750/95tashakol_senf_keshavarzi_copy.jpg" width=485 height=119></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>عناوین مهم ترین رویدادها در حوزه تشکل های کشاورزی و نظام صنفی کشاورزی که طی سال 1395 در پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی منتشر شد در پی می آید. برای خواندن شرح این عناوین برروی هر یک از این&nbsp;لینك ها کلیک نمایید.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></B></P> <P align=right><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برگزاری جشن نمادین آغاز برداشت گندم در شهرستان مُهر استان فارس با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، کشاورزان، مدیران ستادی جهاد كشاورزی استان فارس، فرماندار شهرستان، مدیران بانك كشاورزی و شركت بازرگانی اداره غله استان فارس /<A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/951" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برگزاری انتخابات مجمع ملی خبرگان كشاورزی كشور / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/966" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برگزاری جلسات کمیته تخصصی محصولات سردسیری نظام صنفی كشاورزی / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/986" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT> </A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ابلاغ دستور العمل طرح عضویت اعضاء شركت های تعاونی كشاورزی،‌ تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/984" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نمایندگی عضو نظام صنفی كشاورزی شهرستان سمیرم استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/978" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تقدیر دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكل های كشاورزی از تلاشها و پیگیریهای تعدادی از نظامهای صنفی كشاورزی استان ها و شهرستانها&nbsp;/&nbsp;<A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/998" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT>&nbsp;</A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>موظف شدن سازمان های تعاون روستایی استان ها جهت سازماندهی و تشکیل كارگروه نظارت و ارزیابی تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/991" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT>&nbsp;</A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>برگزاری جلسات كارگروه شناسایی مشاغل بخش كشاورزی در حوزه های باغبانی، جنگل ها و مراتع، آبخیزداری، شیلات و آبزیان، دام، زراعت و مکانیزاسیون کشاورزی طی جلسات مشترک دبیرخانه مرکزی نظام صنفی کشاورزی(دفتر امور تشکل های کشاورزی) با معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/990" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تشکیل جلسات متعدد برای بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در كمیته فرعی و كمیسیون اجتماعی هیات دولت /<FONT size=1> </FONT><A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1012" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تشکیل جلسه كارگروه تعیین تكلیف صدور پروانه های فنی مشاغل بخش كشاورزی به دستور وزیر جهاد كشاورزی و با حضور مدیر كل دفتر امور مجلس وزارت جهاد كشاورزی، مدیركل دفتر امور تشكل های كشاورزی، رئیس و نایب رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور، معاونین سازمان های نظام مهندسی كشاورزی و نظام دامپزشكی / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1006" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>برگزاری جلسه توانمندسازی کارگروه استانی نظام صنفی کشاورزی در تعدادی از استان ها / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1031" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>برگزاری گردهمایی و نمایشگاه فن بازار مزرعه به همت انجمن خبرگان كشاورزی /<FONT size=1> </FONT><A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1025" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>ارائه مقاله و گفتمان با موضوع نظام صنفی کشاورزی در ششمین کنگره ملی علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1032" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>برگزاری مراسم جشن شکر گذاری برداشت محصول گندم با حضور رئیس جمهور، مدیران بخش دولتی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و روسای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان&nbsp;ها /<FONT size=1> </FONT><A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1056" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT> </A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>تشکیل فدراسیون تشکل‌های صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی با سازماندهی وزارت جهاد کشاورزی(دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1076" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>معرفی نظام صنفی کشاورزی نمونه کشور در مراسم تجلیل از نمونه های برتر کشاورزی سال 95/ <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1072" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>دیدار وزیرجهاد کشاورزی با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1113" target=_blank><FONT size=1>لینك </FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>عضویت نظام صنفی كشاورزی کشور در كارگروه سامانه تلفنی 1559 خدمات بخش كشاورزی /<A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1107" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>الزام بخش دولتی و نهادهای انقلابی به تدوین و اصلاح مقررات اجرایی كشور با نظر تشكل های غیر دولتی(صنفی و اقتصادی) بنا به ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور /<A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1100" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>ابلاغیه قائم مقام وزیر جهادكشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها به منظور&nbsp; افزایش اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی با رعایت ضوابط فنی احداث واحدهای صنایع تبدیلی / <A title="" href="http://agrisenf.mihanblog.com/post/1141" target=_blank><FONT size=1>لینك</FONT></A></SPAN></P></DIV> text/html 2017-03-18T06:50:58+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی یادداشت/ سرمایه اجتماعی، تشکل های کشاورزی و امیدهای نو http://agrisenf.mihanblog.com/post/1146 <P align=center><IMG style="WIDTH: 473px; HEIGHT: 311px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s9.picofile.com/file/8289595368/bahari_agrisenf.jpg" width=434 height=500></P> <P dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>نوروز مثل روز تولد برای ما از آن تکرارهای دوست داشتنی است که هر بار برایمان از نو آغاز می شود و نوید و امید در دل و در پی دارد. طبیعت، احساس و انسان وجامعه در روایت این نو روز شدن سهم و نقش دارند.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>انسان و جامعه، کلید واژه مفهوم عمیقی به اسم "سرمایه اجتماعی" است. سرمایه ای که در ایجاد و تسهیل مناسبات افراد جامعه نقش دارد و باعث می شود تا آنها در کنار هم، تعامل سازنده و رشد و بالندگی داشته باشند؛ سرمایه اجتماعی رفتار افراد را شکل می دهد و کمک می کند تا سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی و اقتصادی بتوانند در تعامل و پیوستگی با یکدیگر، نوید و امید رسانِ رشد،"توسعه و پیشرفت" باشند. این سرمایه&nbsp; منبع اصلی شکل گیری نهادها و تشكلهایی است كه رفتار افراد را مقید می کنند تا در گروه های مختلف اجتماعی با هم به "تعامل"، مبادله و تصمیم گیری و اقدام و عمل برسند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>توجه به سرمایه اجتماعی یک اصل با اهمیت است كه گاهی در سایه تكنولوژی زدگی كمرنگ و فراموش می شود. تجربه متعدد ملی و جهانی نشان داده است که اتکای صرف به تکنولوژی و فن آوری ها بویژه در حوزه کشاورزی منجر به پایداری تولید نشده است و لذا تعامل با هم و همسویی میان بخش های تخصصی كه دربردارنده سرمایه فنی و تكنولوژی هستند با تشکل ها كه سرمایه اجتماعی را جهت می دهند می تواند تعادل و توسعه پایداری را برقرار سازد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>بهانه بجایی است که در سال 1396 با اتکا به این نگاه وضعیت بخش کشاورزی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>را</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA> بیش از پیش تحلیل نماییم.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>&nbsp;هم خداقوت و هم عرض تبریك دارم به مناسبت فرارسیدن سال نو برای تمامی مجموعه دست اندركاران تشکل ها و نظام های صنفی كشاورزی در همه سطوح&nbsp; از تلاش هایشان تشكر و قدردانی می نمایم. همچنین جا دارد كه از مدیران تعاون روستایی و مسئولان امور تشكل های استان ها به رغم وجود محدودیت ها و حداقل امكانات و اعتبارات و نیز همكاران ستادی در دفتر امور تشكل های كشاورزی بخاطر پشتیبانی امور و تطبیق قوانین و مقررات تشکل ها و نظام صنفی تقدیر و تشکر كنم.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>امید است که با قوت بخشی و تجمیع نیروهای درونی، همگرایی و تعامل، افق های روشن تری را در جهت حمایت، هدایت و توانمندسازی تشکل های بخش کشاورزی و همچنین توسعه و تقویت تعامل و ارتباطات تشکل ها با زیر بخش های تخصصی و سایر تشکل ها در کنار هم شاهد باشیم. <O:P></O:P></SPAN></P> <P dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>عبدالرضا مسلمی، مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی</SPAN></P> text/html 2017-03-14T08:47:00+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی مجمع عمومی و انتخابات نظام صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد/ صرفاً طرح مسایل و مشكلات دردی را چاره نمی كند http://agrisenf.mihanblog.com/post/1144 <P align=center><IMG style="WIDTH: 471px; HEIGHT: 291px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s9.picofile.com/file/8289465700/majma_khorasan_j%2095.jpg" width=1280 height=550></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مجمع عمومی و انتخابات نظام صنفی كشاورزی استان خراسان جنوبی با حضور رئیس سازمان جهادكشاورزی و مدیر تعاون روستایی استان، نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اعضای هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان ها در تاریخ 21 اسفند ماه 1395 در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار شد.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، جلسه با تلاوت آیاتی از قران آغاز شد. آقای محمدی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان ضمن عرض خیرم قدم به حاضرات جلسه نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع با نظر اعضا اقدام و پس از آن رسمیت جلسه با حضور 22نفر از اعضای مجمع از مجموع 33 نفر كل اعضا اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سپس گزارش اقدامات و فعالیت های نظام استان توسط رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان ارائه شد. دكتر رضا كمیلی، همكاری و همدلی مدیران استانی و شهرستانی جهادكشاورزی را از دلایل موفقیت نظام صنفی در این استان عنوان کرد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وی در ادامه گفت: یكی از دلایل ضعف در نظام صنفی به سطح ملی این نظام برمی گردد، نظام صنفی كشور به شدت با مشكلات مالی مواجه است و این امر به عدم پرداخت سهم نظام های شهرستانی به نظام های بالاتر مربوط می باشد و نظام در سطح مركز را حتی از پرداختن هزینه های برگزاری جلسات شورای مركزی نیز دچار مشكل كرده است. <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>رئیس هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان خراسان جنوبی در ادامه اظهار داشت: مساله مهم دیگر این است كه قرار نیست ما در مقابل وزارتخانه قرار بگیریم، بلكه همگام و حل كننده مسائلی كه وزارتخانه قادر به حل آنها نیست باید باشیم. <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>کمیلی تاکید کرد: نكته مهم این است كه در هر موقعیت و هر جلسه ای كه قرار می گیریم باید وظیفه و نقش و جایگاهی كه از آن باید دفاع كنیم را بدانیم و صرفاً طرح مسایل و مشكلات دردی را چاره نمی كند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در ادامه جلسه عملكرد مالی نظام استان در سال 1394 توسط آقای علیزاده حسابدار و كارمند نظام استان با شرح جزییات و ترازنامه ارائه شد و بازرس استان آقای قاسمی این گزارش را مورد تأیید قرار داد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در ادامه پیش بینی بودجه سال96 نظام استان ارائه كه با توجه به افزایش قابل توجه آن نسبت به سالهای قبل با بحث هایی مواجه شد، اما در نهایت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سپس در این جلسه، تقدیرنامه هایی از سوی رئیس جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به اعضای هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان تقدیم شد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در ادامه جلسه مجمع برگزاری انتخابات در دستور كار قرار گرفت. برای انتخاب اعضای هیأت مدیره استان تعداد 8 نفر كاندید بودند كه از مجموع 22 رأی داده شده نتایج زیر بدست آمد:<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>رضا حاجی زاده: 16 رأی&nbsp; از نظام صنفی بشرویه<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>محمدرضا خزایی: 14 رأی از نظام صنفی سرایان<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مهدی سیاری: 13 رأی از نظام صنفی بیرجند<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ابوالقاسم محمدزاده: 11 رأی از نظام صنفی فردوس<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>علی رمنجانی: 9 رأی از نظام صنفی خوسف<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>جلیل هاشم پور: 6 رأی از نظام صنفی نهبندان<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>محمود نخعی: 6 رأی از نظام صنفی بیرجند<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سپس در این جلسه نماینده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (دفتر امور تشکل های کشاورزی) به تشریح کارکردها و وظایف نظام صنفی كشاورزی پرداخت.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مهندس علی شفیعی در ادامه دو نكته مهم شامل توجه به اطلاع رسانی گسترده و مستمر برای معرفی نظام صنفی با بهره گیری از شیوه های كم هزینه و همچنین لزوم تشكیل كارگروههای تعیین ابعاد اقتصادی توسط نظامهای صنفی را مورد تاکید قرار داد. <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در جلسه بعداز ظهر به منظور تعیین سمت اعضای هیأت مدیره منتخب جلسه ای در محل نظام صنفی کشاورزی استان تشكیل شد كه به شرح زیر سمت اعضای هیأت مدیره تعیین شد:<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>رضا حاجی زاده: رئیس هیأت مدیره<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>محمدرضا خزایی: نایب رئیس<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مهدی سیاری: دبیر اجرایی<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ابوالقاسم محمدزاده: منشی<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>علی رمنجانی: خزانه دار</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0in" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در پایان این جلسه هیات مدیره منتخب طی صورتجلسه ای آقای عابدین محمدی را به عنوان دبیر اجرایی نظام استان انتخاب و تعیین نمود.( وی به عنوان دبیر اجرایی غیر عضو هیات مدیره می باشد و بدیهی است سِمت&nbsp;آقای مهدی سیاری عضو هیات مدیره خواهد شد.)&nbsp;</SPAN></P> text/html 2017-03-13T06:08:37+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی افزایش اعتبار پروانه فعالیت نظام صنفی كشاورزی با رعایت ضوابط فنی احداث واحدهای صنایع تبدیلی http://agrisenf.mihanblog.com/post/1141 <P align=center><IMG style="WIDTH: 167px; HEIGHT: 191px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s8.picofile.com/file/8289330726/jahadkeshavarzi_agrisenf.jpg" width=375 height=253></P> <P dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در راستای حمایت وزارت جهاد کشاورزی از صدور پروانه فعالیت نظام صنفی کشاورزی و افزایش اعتبار بخشی به آن قائم مقام وزیر جهادكشاورزی در امور بازرگانی و صنایع کشاورزی این وزارتخانه ابلاغیه ای را در تاریخ 21/12/1395 خطاب به روسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها صادر کرد.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، در این ابلاغیه كه به امضای علی اکبر مهرفرد رسیده، تاکید شده است که به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و همچنین رعایت قوانین بالادستی، از این به بعد متقاضیان دریافت پروانه فعالیت نظام صنفی برای واحدهای صنایع تبدیلی می بایست ابتدا جهت اخذ مجوز تاسیس به مدیریت صنایع کشاورزی استان ها مراجعه و سپس برای دریافت پروانه فعالیت از نظام صنفی کشاورزی اقدام داشته باشند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در این ابلاغیه همچنین تأكید شده است: نظام صنفی کشاورزی وظیفه ساماندهی، نظارت و حمایت از حقوق صنفی کلیه بهره برداران و فعالان بخش کشاورزی بر اساس آیین نامه اجرایی نظام صنفی کشاورزی را عهدا دار می باشد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>لازم به توضیح است بر اساس ماده 8 قانون تشكیل وزارت جهادكشاورزی و قانون تمركز وظایف بخش كشاورزی در وزارت جهادكشاورزی، دفاتر امور صنایع كشاورزی در سازمان جهادكشاورزی استانها مجاز به صدور جواز تأسیس، پروانه بهره برداری و توسعه برای احداث و بهره برداری واحدهای صنایع تبدیلی بخش كشاورزی می باشند.</SPAN></P> text/html 2017-03-11T06:32:08+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی نشست نظام های صنفی کشاورزی استان قزوین برگزار شد http://agrisenf.mihanblog.com/post/1138 <P align=center><IMG style="WIDTH: 473px; HEIGHT: 301px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s8.picofile.com/file/8289123134/gazvin_senf_tashakolha95.jpg" width=539 height=359></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نشست نظام های صنفی کشاورزی استان قزوین با حضور مدیر سازمان تعاون روستایی استان، معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان و شهرستان ها &nbsp;در روز چهاردهم اسفند ماه 1395 در شهرستان قزوین برگزار شد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>اقدام نظام صنفی در جهت ارتقای سطح تکنولوژی در مزرعه<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، مدیر تعاون روستایی استان قزوین در این جلسه گفت: انجام اقدامات در جهت ارتقای سطح تکنولوژی در مزرعه از جمله وظایف نظام صنفی کشاورزی تعریف شده است که نظام صنفی می تواند یکی از فعالیت های مهم خود را نسبت به ترغیب کشاورزان برای به کارگیری آبیاری تحت فشار در مزارع متمرکز نماید که</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA> در</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA> افزایش بهره وری و صرفه جویی میزان آب و هزینه‌ها تاثیر مستقیم دارد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>ناطق معین الدین با اشاره به اینکه زیر ساخت های مرتبط با فعالیت نظام صنفی می بایست فراهم گردد، بر تقویت تعاملات نظام صنفی با بخش دولتی و دستگاه های اجرایی تاکید کرد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>توجه و بهره گیری از تجارب و اقدامات موفق نظام های صنفی کشاورزی در کشور<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>معاون دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی در این نشست گفت: احاطه و آگاهی نسبت به قوانین و مقررات در هر نهاد و نظام و تشکل، نخستین و ضروری ترین الزام برای اجرا سازی آن و تسهیل روابط آن ساختار با دستگاه های اجرایی است که با توجه فعالیت چندین و چند ساله نظام های صنفی می باید از آن گذر کرده باشیم.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مرتضی ادیب در ادامه بر توجه و بهره گیری از تجارب و اقدامات موفق نظام های صنفی کشاورزی در کشور، تقویت در باور هیات مدیره ها و دستگاههای دولتی در نگاه به جایگاه نظام صنفی، تقویت تعاملات درونی(داخلی) و بیرونی(با دستگاه های اجرایی) و لزوم برنامه محوری نظام های صنفی تاکید کرد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>لزوم بازنگری جهاد کشاورزی در تعامل با نظام صنفی در بحث عضویت<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>&nbsp;در این نشست دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان قزوین با تاکید بر این که نظام صنفی کشاورزی استان قزوین از جمله استان هایی است که در زمینه امور مالیاتی و نحوه تکمیل اظهار نامه مربوطه دارای تجارب است، اظهار داشت: هم اکنون تعداد 11671 نفر از کشاورزان در استان قزوین عضو نظام صنفی می باشند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>باقری بر لزوم بازنگری و تقویت هر چه بیشتر در همکاری جهاد کشاورزی با نظام صنفی در بحث عضویت کشاورزان و نیز لزوم حمایت بیشتر تعاون روستایی از نظام صنفی تاکید کرد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>موانع ایجاد شده در عضویت دامداران در نظام صنفی بعد از مکاتبه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و ...<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در ادامه نمایندگان عضو هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی شهرستان های بوئین زهرا و آبیک طی سخنانی ضمن طرح مسائل پیش رو، راهکارهایی را ارایه دادند ازجمله: تسهیل در حضور و عضویت نظام صنفی در کارگروه های بخش کشاورزی استان، رفع موانع ایجاد شده در عضویت دامداران بعد از مکاتبه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی در مورد اخذ پروانه های صنفی دامداری های سنتی از معاونت مربوطه، برقراری کامل بیمه تامین اجتماعی برای اعضای نظام صنفی، لزوم برقراری سیستم جامع نرم افزاری برای امور نظام های صنفی کشاورزی، اتخاذ راهکار تشویق و ترغیب کشاورزان نسبت به عضویت.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تشریح طرح عضویت اعضای شركت های تعاونی كشاورزی، تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>در پایان جلسه رئیس گروه تامین و سازماندهی تشكل های صنفی تخصصی دفتر امور تشكل های كشاورزی به تشریح </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>اهداف تدوین و اجرای طرح عضویت اعضای شركت های تعاونی كشاورزی، تولید روستایی، كشت و صنعت و سهامی زراعی در نظام صنفی كشاورزی پرداخت.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>نبی سپهریان اظهار داشت: شفاف سازی اعضای تعاونی ها از لحاظ شاغل بودن در بخش كشاورزی، ارائه خدمات به شاغیلن واقعی بخش كشاورزی و ایجاد زمینه تعامل و همگرایی بیشتر بین شبكه تعاونی ها و تشكل های زیر بخش كشاورزی برخی از اهداف تدوین و اجرای این طرح بوده که&nbsp; اجرای کامل آن در کل تعاونی های كشاورزی كشور از سال 1396 آغاز خواهد شد.&nbsp;</SPAN></P> text/html 2017-03-07T07:15:04+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی تجارب موفق نظامهای صنفی کشاورزی در حوزه های مدیریت برق و آب در تعامل با شرکت برق و سازمان آب منطقه ای استانها http://agrisenf.mihanblog.com/post/1135 <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 312px; HEIGHT: 89px" border=0 hspace=0 alt="" align=right src="http://s3.picofile.com/file/8288717250/bargh.jpg" width=444 height=89></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA></SPAN></B>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>استان آذربایجان شرقی<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نظام صنفی كشاورزی و مدیریت اخذ انشعاب برق و اعمال تعرفه کشاورزی </SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 457px; HEIGHT: 238px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s4.picofile.com/file/8288717426/senf_bargh_tabriz.JPG" width=501 height=238></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>جلسه همکاری و هماهنگی نظام صنفی کشاورزی استان با مدیریت توزیع نیروی برق استان برای اعتبار بخشی به پروانه فعالیت در اخذ انشعاب برق کشاورزی و اعمال تعرفه کشاورزی: این جلسه &nbsp;با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت توزیع نیروی برق استان، مدیرسازمان تعاون روستایی و مسئول امورتشکل های کشاورزی استان، مدیرمشارکت های مردمی و معاون تعادل بخشی آبهای زیرزمینی سازمان آب منطقه ای، اعضای هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی استان و شهرستان تبریز و بستان آباد درمحل شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>شد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>اهم مصوبات جلسه: </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>واگذاری انشعاب برق برابر پروانه های نظام صنفی کشاورزی و معرفی نامه از نظام صنفی کشاورزی برای تمامی تعرفه های کشاورزی غیر از خانه باغات صورت گیرد.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>اعمال نرخ مخفف با ارائه پروانه های معتبر تمدید شده از نظام صنفی کشاورزی و با معرفی نامه از نظام صنفی کشاورزی صورت گیرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>مقرر گردید به منظور تسریع و افزایش در برقدار کردن چاههای کشاورزی اخذ یارانه مربوط از طریق شورای اسلامی استان پیگیری شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>از سوی رئیس نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>پیشنهاد گردید طرح همیاران نور (برق) متشکل از اعضای شورای اسلامی، دهیار و نظام صنفی کشاورزی با هدف فرهنگ سازی مصرف بهینه برق و استفاده از پاداش پیک مصرف در بخش کشاورزی تشکیل و فعال شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><I>برای اطلاع از دیگر اقدامات و &nbsp;تجربیات نظام صنفی کشاورزی استان آذربایجان شرقی به این&nbsp;<A title="" href="http://akin-senfi.ir/" target=_blank>وبگاه</A>&nbsp;مراجعه شود.</I><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 218px; HEIGHT: 115px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s2.picofile.com/file/8288717468/esf_Copy.jpg" width=246 height=115><IMG style="WIDTH: 238px; HEIGHT: 115px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s4.picofile.com/file/8288717500/esf.jpg" width=277 height=143></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>استان اصفهان<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>نظام صنفی كشاورزی و مدیریت اجرای طرح نظارت و ساماندهی آب زاینده رود <O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>زمان بندی گشوده شدن دریچه های سد زاینده در توافق و هماهنگی كامل با نظام صنفی کشاورزی<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>برای این منظور کمیته پنج نفره تصمیم گیر برای استفاده بهره برداران از آب زاینده رود متشکل از نظام صنفی کشاورزی اصفهان، مدیر عامل آب منطقه ای استان، نماینده استاندار، فرماندار اصفهان و نماینده جهاد کشاورزی استان اصفهان تشكیل شده است.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>براساس تفاهم نامه منعقده کنترل و نظارت بر برداشت های غیرمجاز، برداشت های مازاد بر مجاز، طرح های توسعه ای و توزیع آب در بخش کشاورزی در طول 420 کیلومتر مسیر زاینده رود به عهده نظام صنفی كشاورزی است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>اجرای طرح ساماندهی زاینده رود توسط نظام صنفی کشاورزی شهرستان و استان اصفهان به عنوان طرحی موفق، تاثیری جدی در جلوگیری از هدر رفت آب، سرعت بخشیدن به جریان و کاهش زمان رسیدن آن به مناطق پایین دست این رودخانه و زمین های کشاورزی شرق اصفهان داشته است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان در بهمن ماه امسال عنوان می کند که: ساعت شش صبح سوم بهمن ماه، دریچه های سد زاینده رود پس از توافق با نظام صنفی کشاورزی و هماهنگی های صورت گرفته با کمیته پنج نفره گشوده شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><IMG style="WIDTH: 199px; HEIGHT: 113px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s2.picofile.com/file/8288717468/esf%20%20copy.jpg" width=189 height=143><IMG style="WIDTH: 239px; HEIGHT: 113px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://s5.picofile.com/file/8288717542/kh_j.jpg" width=253 height=140></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>استان خراسان جنوبی<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>نظام صنفی كشاورزی و مدیریت صدور مجوز شارژ اضافه و شارژ سالیانه چاه های کشاورزی <O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>نتایج جلسات متعدد نظام صنفی کشاورزی استان به همراهی مسئول امور تشکل های استان با شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی :<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>اقدام در تهیه دستور العمل تمدید و اضافه شارژ چاه های کشاورزی برای ارائه و اقدام شرکت برق<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>ضمائم اقدام: عضویت تمامی بهره برداران و مصرف کنندگان آب چاه کشاورزی در نظام صنفی کشاورزی شهرستان و اخذ پروانه فعالیت معتبر از نظام شهرستان / طراحی فرم های چند گانه شناسایی و مشخصات بهره برداران چاه کشاورزی<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>فرآیند صدور مجوز شارژ اضافه چاه های کشاورزی</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-مراجعه نماینده حقوقی و قانونی چاه های کشاورزی به نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-تکمیل فرم های درخواست مخصوص شارژ اضافه (تهیه شده در نظام صنفی کشاورزی) توسط نماینده حقوقی و قانونی چاه کشاورزی<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-به عضویت در آمدن تمامی بهره برداران چاه کشاورزی در نظام صنفی کشاورزی و اخذ پروانه فعالیت<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-ارسال فرم ها به نظام صنفی استان<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-ارسال تاییدیه نظام استان به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-ارسال تاییدیه مدیریت جهاد کشاورزی به امور منابع آب شهرستان ها<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>فرآیند صدور مجوز شارژ سالیانه چاه های کشاورزی<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-مراجعه نماینده حقوقی و قانونی چاه های کشاورزی به نظام های صنفی کشاورزی شهرستان ها<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-تکمیل فرم های درخواست مخصوص شارژ سالیانه (تهیه شده در نظام صنفی کشاورزی) توسط نماینده حقوقی و قانونی چاه کشاورزی<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-به عضویت در آمدن تمامی بهره برداران چاه کشاورزی در نظام صنفی کشاورزی<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA>-ارسال تاییدیه تمدید پروانه بهره برداری چاه از نظام صنفی شهرستان ها به امور منابع آب شهرستان ها</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>*از نظام های صنفی کشاورزی دیگر استان ها و شهرستان ها می خواهیم تا تجربه های موفق خود را برای انتشار در این پایگاه با ما به اشتراک بگذارند.</SPAN></B></P> text/html 2017-03-04T07:08:13+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی نماینده وزارت جهاد کشاورزی در جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور: توسعه همه جانبه بخش کشاورزی با عملکرد موفق نظام صنفی اتفاق می افتد http://agrisenf.mihanblog.com/post/1133 <p align="center"><img style="WIDTH: 457px; HEIGHT: 307px" border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s1.picofile.com/file/8288360618/shoramarkazi_moslemi.jpg" width="1280" height="523"></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">نماینده وزارت جهاد کشاورزی در نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور گفت: نظام صنفی کشاورزی دارای ساختار صنفی متفاوت با همه تشکل های قانونی بخش کشاورزی اعم از حزب و تعاونی و غیره است و بحث توسعه کشاورزی برای بخش در همه ابعاد آن با عملکرد نظام صنفی اتفاق می افتد.<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، دکتر عبدالرضا مسلمی بر ضرورت استقلال نظام صنفی کشاورزی و حل مشکلات ساختاری بعد از گذشت این سال ها و تشکیل جلسات متعدد شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی به عنوان بالاترین رکن اجرایی نظام صنفی، تاکید کرد و افزود: ضروری است تا عوامل عدم تحقق این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">وی اظهار داشت: قواعد و قوانین برای هر شخص حقیقی و حقوقی به مثابه ریل عبور است که باید برای آن احترام قائل شد. اگر قرار باشد هر کجا که خواستیم این مسیر را به دلخواه و تشخیص خود عوض کنیم مسیری جز برخورد و تزاحم نخواهیم داشت. ما اصرار داریم که برخی نظام های شهرستان ها به این ریل گذاری های اداری، مالی و غیره احترام بگذارند. اینکه برخی از این چارچوب ها دارای اشکال است ما هم موافقیم که باید به طور اصولی اصلاحیه های آن ارائه و تصمیم گیری شود.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">نماینده وزارت جهاد کشاورزی در شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر این که تصمیم گیری راجع به انتخابات و شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده در اختیارات هیات مدیره شهرستان نیست، افزود: لازمه کار، ضابطه است. البته که ضوابط را می توان تغییر داد. شورای مرکزی و مجامع، فضاهایی است که می شود ضوابط و مسیرها و ریل هایی که خوب طراحی نشده است را حل و فصل کرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">مسلمی گفت: به عنوان یک نمونه بارز در بحث های حسابرسی، خرج بر اساس سرفصل هزینه ها و اخذ گزارش های قانونی حسابرسی نظام های صنفی است که در موارد متعددی این حرکت درست اتفاق نیفتاده است. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">وی بر تقویت ارتباطات نظام های صنفی و همچنین بهره مندی منطقی نظام ها از فضاهای تعاملی ایجاد شده نظیر فرمانداری ها و دستگاههای ناظر دولتی و جانشین دولت تاکید کرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">&nbsp;نماینده وزارت جهاد کشاورزی بر لزوم آسیب شناسی و اتخاذ راهکارها در موضوع ثابت ماندن نسبی و علل رشد بطئی و کند در عضویت کشاورزان و بهره برداران و تمدید پروانه فعالیت آنان تاکید کرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">مسلمی ضمن لزوم اهتمام نظام های صنفی شهرستان ها نسبت به پرداخت 20 درصد درآمد به نظام های بالادست، از عدم پرداخت هیچگونه مبلغی از سوی تعدادی از نظام صنفی استان ها به شورای مرکزی انتقاد و از عملکرد برخی نظام های صنفی نسبت به واریز سهم مربوطه همچون استان خراسان رضوی، گلستان، اصفهان، سمنان، هرمزگان و غیره تقدیر کرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">وی در پایان با اشاره به پیش رو بودن انتخابات شوراها و نیز ریاست جمهوری در آینده تاکید کرد که هر نوع مشارکت در تبلیغات اشخاص و گروهها در قالب امکانات و شخصیت حقوقی نظام صنفی کشاورزی و یا به نام نظام صنفی کشاورزی ممنوعیت قانونی دارد و درخواست کرد این موضوع مورد توجه تمامی نظام های صنفی کشاورزی قرار گیرد.&nbsp;<o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-01T06:23:41+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور برگزار شد http://agrisenf.mihanblog.com/post/1130 <p align="center"><img style="WIDTH: 451px; HEIGHT: 287px" border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s2.picofile.com/file/8288024150/shoramarkazi_senf_95.jpg" width="1280" height="491"></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور با حضور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعضای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها، روز دهم اسفندماه 1395 در سالن جلسات سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برگزار شد.<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت، نشست مشترک اخیر با وزیر جهاد کشاورزی، مسائل کشاورزان در حوزه خرید تضمینی و واردات میوه ارائه کرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">مهندس محمدشفیع ملک زاده گفت: مهندس حجتی در نشست اخیر با نظام صنفی کشاورزی کشور و دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کردند که مدیران و معاونین جهاد کشاورزی در همه سطوح موظف به همکاری و تعامل با نظام صنفی کشاورزی می باشند و در غیر اینصورت میبایست موارد به صورت مکتوب و بدون هیچ ملاحظه کاری به مدیرکل امور استان های وزارت جهاد کشاورزی گزارش شده تا مورد پیگیری قرار بگیرد. وزیر محترم جهاد کشاورزی به اینكه نظام صنفی می تواند برای بخش كشاورزی و توسعه آن تأثیرگذار باشد باور دارد و بر این اساس همه نظام های صنفی كشاورزی در سطح كشور می بایست همه تلاش خود را صرف نماید تا با آگاهی رسانی اهمیت و جایگاه نظام صنفی، تعامل بهتری با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و استان ها برقرار نموده تا اهداف صنفی را به پیش ببریم.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">وی تصریح کرد: این وظیفه نظام صنفی کشاورزی است که هر جا، در هر موضوع و توسط هر نهاد یا دستگاهی که اجحاف در حق کشاورزان و اعضای صنف باشد وارد عمل شده و از حقوق کشاورزان و منافع صنفی آنان دفاع نماید؛ از جمله در قیمت تضمینی گندم و سایر محصولات.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور از روسای هیات مدیره نظام های صنفی کشاورزی استان ها خواست تا حتما بحث ها و مشکلات کشاورزان به دور از هر جهت گیری سیاسی را رسانه ای و مطرح نمایند. اگرچه اغلب این مسائل از سوی نظام های صنفی کشاورزی در مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر مورد درخواست و در حال پیگیری است اما برای حصول به نتیجه ای شفاف، ضروری است تا نظام های صنفی بیش از پیش با رسانه های گروهی تعامل داشته باشند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">ملک زاده همچنین با ارائه گزارشی از پیگیری نظام صنفی کشاورزی در موضوع برقراری معافیت بیمه ای کارفرمایان کارگاه های کشاورزی افزود: علیرغم پیگیری ها و استنتاج و ارائه قوانین مربوط به برقراری بیمه کارفرمایان، همچنان مشکل حل نشده است و نظام صنفی کشاورزی می تواند لایحه ای را تنظیم و از طریق دیوان عدالت اداری اقدام کند. در سایر موارد نیز نظام صنفی کشاورزی کشور آمادگی دارد تا در آخرین راه چاره، مشکلات موضوعی را از طریق سازمان بازرسی کل کشور پیگیری نماید.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">وی در زمینه بیمه محصولات کشاورزی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مبلغ 1500 میلیارد تومان را بدین منظور مصوب نموده است اما مبلغ 60 میلیارد از مبلغ مورد نظر پرداخت گردیده است، تاکید کرد: نظام های صنفی توجه داشته باشند در ارتباطی كه با کشاورزان مناطق خود دارند، چالش های مربوط به پرداخت حق بیمه را رسانه ای نمایند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور در پایان بر رعایت قوانین مالی اداری در پرداخت</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="FA"> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">واریز سهم 20 درصدی نظام های شهرستانی شامل 15درصد سهم استان و 5درصد سهم كشوری تاکید کرد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">در ادامه جلسه نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور به تشریح موضوع برخورداری بیمه تکمیلی برای اعضاء نظام صنفی کشاورزی پرداخت. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">مهندس بهروز بذلی گفت: برای بیمه تکمیلی با بیمه های مختلفی وارد مذاکره شدیم و دو هدف را دنبال می کردیم؛ چانه زنی برای کاهش رقم مالی و تعهدات بالا، که با بیمه پاسارگاد به توافقاتی رسیدیم.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">وی تصریح کرد: برای تجمیع و تمرکز امور بیمه ای، بهتر است که استان ها به طور انفرادی با دیگر بیمه ها قرارداد نبندند و یا پس از پایان مدت قرارداد خود، قرارداد خود را به بیمه پاسارگاد منتقل کنند و قطعا با تجمیع بیشتر می توانیم امتیاز بگیریم که موضوع مطرح شده وی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">دستور جلسه</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="FA"> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">نوزدهمین جلسه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور شامل بررسی دستور العمل نحوه پرداخت حق الجلسه اعضای هیات مدیره و دبیران اجرایی نظام های صنفی بود که به پیشنهاد تعدادی از اعضاء مقرر شد تا در یک جلسه کارشناسی مرکب از نمایندگان دفتر امور تشکل های کشاورزی و اعضای شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور مجددا بررسی و برای طرح در شورای مرکزی آماده شود.&nbsp; </span></p> text/html 2017-02-25T07:48:17+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی لزوم تدابیر جدی برخی نظامهای صنفی که برای واریز سهم مالی نظام استان و کشور اقدام نداشته اند http://agrisenf.mihanblog.com/post/1128 <p align="center"><img style="WIDTH: 387px; HEIGHT: 266px" border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s1.picofile.com/file/8287568176/mali_nezam_senfi_keshavarzi.jpg" width="555" height="290"></p> <p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">نظام صنفی کشاورزی، تشكیلاتی غیرانتفاعی است و تمامی هزینه های اداره آن می بایست از محل دریافتی هایی كه عمده آن ناشی از دریافت حق عضویت، تمدید حق عضویت سالانه، دریافت حق صدور و تمدید پروانه فعالیت می باشد تامین گردد. این در حالی است كه این دریافتی ها صرفاً در سطح شهرستان اتفاق می افتد و بر این اساس قانون گذار پیش بینی كرده است كه 20درصد از درآمد ناخالص ناشی از این دریافتی ها باید به حساب نظام سطوح بالاتر واریز شود.<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">ضمن تقدیر و تشکر از آن دسته از نظام های صنفی کشاورزی شهرستان و استان که سهم 20 درصد از دریافتی ها را به نظام های سطوح بالاتر پرداخت نموده اند،&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">از آنجا که تمامی هزینه های جاری نظام های صنفی کشاورزی استان(15 درصد دریافتی های شهرستان) و نظام صنفی كشور(5درصد دریافتی های شهرستان)</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"> تامین می گردد، عدم پرداخت آن موجب بروز مشکلات جدی و اخلال در روند اجرایی، پیگیری های ستادی و برنامه ریزی نظام های صنفی کشاورزی می شود لذا پرداخت مبالغ مذکور از مهمترین دغدغه های نظام صنفی استان و کشور می باشد که به دفعات در جلسات شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی مورد تاکید قرار گرفته است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">علیرغم مکاتبات متعدد نظام صنفی كشاورزی كشور و دفتر امور تشكلهای كشاورزی و تاکید بر پرداخت سهم نظام صنفی استان و کشور توسط نظام های صنفی شهرستان، بدیهی است&nbsp; عدم پرداخت وجوه مورد نظر از سوی برخی نظام صنفی شهرستان و استان، تخلف در انجام مسئولیت های قانونی تلقی می شود و می تواند فعالیت نظام سطوح بالاتر را برای پیگیری امور با مشكل مواجه ساخته و بر موجودیت نظام صنفی كشاورزی تأثیر&nbsp; بگذارد. <o:p></o:p></span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal" align="justify"><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">لازم به توضیح است مسئولیت انجام هماهنگی برای اجرای حسابرسی و تعیین مطالبات نظام های بالا دست بر عهده نظام &nbsp;صنفی كشاورزی استان بوده و مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان نیز نظارت بر فرآیند اجرای مقررات را عهده دار می باشد</span></b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: AR-SA" lang="AR-SA">.</span></p> text/html 2017-02-21T08:32:56+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی به کارگیری عناوین قانونی نظام صنفی کشاورزی در مکاتبات و اعلانات http://agrisenf.mihanblog.com/post/1126 <P align=center><IMG style="WIDTH: 293px; HEIGHT: 245px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s2.picofile.com/file/8287157068/nezam_senfh_keshavarzi.JPG" width=693 height=328></P> <P align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>از آنجا که در برخی مکاتبات، اعلانات، اطلاع رسانی ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها توسط نظام های صنفی از واژه </SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>“</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>سازمان</SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr>”</SPAN></B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> در عناوین استفاده شده است، برابر اعلام دفاتر ستادی و حقوقی وزارت جهاد کشاورزی؛ نظام های صنفی در تمامی سطوح ملی، استانی و شهرستانی در راستای رعایت موازین قانونی و جلوگیری از هر گونه شبهه برای نهادها، دستگاههای اجرایی و همچنین اعضا و مخاطبان تحت پوشش، می بایست از درج عناوینی از جمله بكارگیری كلمه سازمان در مکاتبات، سربرگ ها، نشانه ها(لوگو)، تابلوها، سخنرانی ها و غیره كه دارای بار حقوقی می باشند اجتناب نمایند. بكارگیری هر عنوانی دیگر نیازمند مصوبات قانونی است.</SPAN></P> text/html 2017-02-20T09:07:05+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی مجمع عمومی، یك نگاه از درون http://agrisenf.mihanblog.com/post/1123 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s4.picofile.com/file/8287040484/IMG_4860.JPG"></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در هر تشكل كه در آن عده ای از افراد برای دستیابی به اهداف مشخص شده با یكدیگر مشاركت و همكاری را آغاز می نمایند باید جایی باشد كه این افراد بتوانند مشاركت و تأثیرگذاری خود را در اداره امور تشكل داشته باشند، در جریان امور آن قرار گرفته و بتوانند نظر خود را اعمال نمایند. بر این اساس تقریباً در تمامی تشكلها اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ركنی بنام مجمع عمومی پیش بینی شده است. </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">در مجمع عمومی مشاركت افراد و حق دخالت آنها در آنچه كه به خاطر آن به عضویت این تشكل درآمده اند به منصه ظهور می رسد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">مجمع عمومی عالیترین&nbsp; مرجع اخذ تصمیم و ابراز اراده جمعی اعضاء در اداره امور تشكل است.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">مجمع عمومی </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="AR-SA">بالاترین مرکز قدرت تصمیم گیری در تشكل است و </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">صلاحیت رسیدگی به همه امور تشكل از تشكیل تا انحلال را دارد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">مجمع عمومی تنها وسیله ای است که اعضا هر تشكل می توانند نظر خود را مطرح نمایند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">مجمع محلی برای ارائه خواستها و انعكاس اراده اعضا است.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در مجمع عمومی اعضا می توانند مشاركت داشته باشند و در تعیین سرنوشت خود مؤثر باشند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در مجمع عمومی اعضای تشكل از امور کلی تشكل اطلاع می یابند.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">تشكیل مجمع عمومی با تعداد بیشتر اعضا اعتماد آنها را به تشكل افزایش می دهد.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">تشكیل مجمع عمومی انگیزه ساز و تحرك بخش هیأت مدیره برای فعالیت و كار بیشتر است</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">تشكیل مجمع فضایی برای اطلاع رسانی و آموزش اعضا می باشد.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>√</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">تشكیل مجمع عمومی با شركت پرشور اعضا ضامن سلامت و پایداری تشكل می باشد.</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">علاوه بر </span><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="AR-SA">مجمع عمومی موسس كه </span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">اولین اجتماع اعضا برای تصویب اساسنامه و تعیین اعضای هیأت مدیره و بازرس است،</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"> </span><span lang="FA" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">بر اساس موازین و مقررات حاكم بر تشكلها، مجامع عمومی بطور كلی بر دو نوع&nbsp; مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده برگزار می شوند كه در هر یك فعالیت های خاصی صورت می گیرد. معمولاً در مجمع عمومی عادی درباره اداره امور تشكل، انتخاب هیئت مدیره و بازرس، مشخص نمودن برنامه ها و سیاستهای كاری، ارائه گزارش فعالیتها، بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و اموری از این دست هم اطلاع رسانی و هم اتخاذ تصمیم می شود. مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک مرتبه منعقد و برگزار شود. درمجمع عمومی فوق العاده مواردی چون كاهش، افزایش و یا تغییر در مواد اساسنامه، انحلال و ادغام، عزل هیأت مدیره و سایر موارد مندرج در اساسنامه مورد بررسی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم می شود.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">بسیار مهم است كه نباید در برگزاری مجمع عمومی اهمال شود. زیرا تشكیل آن بسیار مهم برای ادامه فعالیت تشكل است و می بایست اهمیت برگزاری مجمع عمومی مرتباً مورد توجه و تأكید قرار گیرد و برای آن احترام لازم گذارده شود.</span></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">اطلاع رسانی برگزاری مجامع می بایست بطور مطلوب و گسترده صورت گیرد تا فرصت برای تمامی اعضاء برای حضور در مجمع عمومی فراهم شود. بهتر است موقع تشکیل مجمع عمومی سالیانه تعیین شود تا اعضا، وقت خود را از قبل برای شركت در آن&nbsp; تنظیم کنند. در این زمینه پیشنهاد می شود ترجیحاً روز و ساعت یا محدوده روزهای تشکیل مجمع عمومی(مثلاً 15 روز اول ادیبهشت هر سال) معین شود. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در روز برگزاری مجمع عمومی، ورود اعضاء به محل برگزاری مجمع باید دقیقاً مورد كنترل قرار گیرد تا از ورود افراد غیرعضو به محل برگزاری مجمع جلوگیری شود. برای این كار ضرورت دارد درمحل در ورودی مكان برگزاری، مدارك اعلام شده در آگهی دعوت به مجمع مورد بررسی قرار گرفته پس از احراز اطمینان، به افراد اجازه ورود به محل برگزاری مجمع عمومی داده شود.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">بسیار مهم و ضروری است فقط موضوعاتی كه بعنوان دستور جلسه در آگهی دعوت به مجمع عمومی درج گردیده است مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در مورد آنها اتخاذ تصمیم شود. لازم است قبلاً اطلاعات لازم در مورد هر دستور جلسه آماده شده و چند بار مورد بازبینی قرار گیرد. از بیان هر موضوعی خارج از دستورات جلسه مشخص شده باید پرهیز شود.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">دقت شود پس از پایان برگزاری مجمع عمومی، صورت جلسات بطور دقیق و با درج تمامی موارد مصوب تنظیم و به امضاء رئیس، نائب رئیس، منشی و ناظران مجمع برسد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">مجامع عمومی عادی ناظر به جریان و فعالیت یک ساله تشكل بوده و دارای وظایف كلی زیر می باشند:</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">1.انتخاب هیئت مدیره- انتخاب هیئت مدیره یکی از اقدامات مهم مجمع عمومی است هیئت مدیره نماینده اعضا برای اداره امور نظام می باشند و اقدامات و فعالیتهای آنان در انجام وظایف و مأموریتهای تشكل خیلی تأثیر دارد. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">2.انتخاب بازرس– بازرس باید از طرف مجمع عمومی انتخاب شود . بدیهی است بازرس ناظر به عملیات هیئت مدیره بوده و وسیله اطلاع رسانی اقدامات به اعضا خواهد بود. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">3.تصویب ترازنامه – هر تشكل باید در انتهای سال بداند چقدر دریافتی و چقدر پرداختی داشته است و حق اعضا است كه این را بدانند. مجمع عمومی با ملاحظه و دقت در این مبالغ آن را تصویب و اگر اشکالی داشته باشد توضیح و اصلاح آن را از هیئت مدیره می خواهد. مسلم است بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه سال مالی معتبر نخواهد بود. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">4.تصویب و یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره و یا بازرس برای اداره امور تشكل یا توسعه اقدامات و فعالیتهای آن داده می شود. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">5.تعیین خط مشی ها و سیاستهای كاری نظام &nbsp;و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح است مشروط بر این که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;<span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">در پایان باید گفت</span><b style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;"> اگر میخواهیم اعضا به تشكل اعتماد پیدا كنند و در امور آن چه مالی و چه غیرمالی مشاركت كنند برگزاری مجامع باید جدی گرفته شود. </b><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8pt;">بسیار مهم است با كمی هزینه بیشتر برای حضور حداكثری اعضا در مجمع اطلاع رسانی های لازم با بهره گیری از روشها و شیوه های مختلف صورت گیرد و مكرر و مستمر تا قبل از برگزاری مجمع جهت حضور در جلسه به اعضا یادآوری شود به این ترتیب در همان مرحله اول حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه پیدا بدست خواهد آمد و مسلماً این امر صرفه جویی مالی لازم را برای تشكل نیزخواهد داشت.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>*مهندس علی شفیعی علویجه، دفتر امور تشکلهای کشاورزی</span></p> text/html 2017-02-18T12:10:57+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی نشست مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی با عضو هیات مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی/ حضور تشکلها در مراکز تصمیم گیری باید فعالانه باشد http://agrisenf.mihanblog.com/post/1119 <P align=center><IMG style="WIDTH: 385px; HEIGHT: 269px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s1.picofile.com/file/8286815376/fedrasion_sanayeghazae.jpg" width=445 height=720></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>جلسه مشترک مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و عضو هیات مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران با موضوع اتخاذ تصمیمات و راهبردی برای بخشنامه اخیر صادره از سوی معاون اول رئیس جمهور در باره الزام بخش دولتی به بهره مندی از نظرات تشکل های غیردولتی تخصصی صنفی، در بهمن ماه سال جاری برگزار شد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" dir=ltr><?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورز،&nbsp;مدیرکل دفتر امور تشکل‌های کشاورزی در این نشست گفت: در ارتباط با این ابلاغیه مهم آنچه برای فدراسیون ها و تشکل های تخصصی بخش کشاورزی حائز اهمیت است حضور فعال و برنامه مدار در مجامع تصمیم گیری و برنامه ریز است و تجربه نشان داده است که صرف حضور در اینگونه مجامع به هیچ وجه کفایت کار را نمی کند و آنها باید با برنامه فعالانه باشد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>دکتر عبدالرضا مسلمی افزود: شرط حضور فعال، احاطه بر قوانین و مقررات مرتبط و موجود است و مواردی که نماینده تشکل مربوطه بیان می کند حرف و خواسته تشکل و غیر شخصی و صنفی باید باشد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>عضو هیات مدیره فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران در این جلسه گفت: خوشبختانه هم اکنون فرصت طلایی در اختیار تشکل ها و بویژه فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران فراهم آمده است تا بتواند از طریق حضور در مجامع تصمیم گیری و برنامه ریز، مسائل و مشکلات حوزه صنعت غذایی کشور را مطرح کند. همچنین این آمادگی نیز وجود دارد که گروه های حقیقی و تشکل های این حوزه برای تکمیل این فدراسیون وارد عمل شوند و زمینه عضویت تشکل های موضوعی صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی برای تجمیع و افزایش چتر حمایتی فدراسیون نیز فراهم گردد.&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>مهندس محسن نقاشی تاکید کرد: نیاز حقیقی تشکل های حوزه صنایع غذایی کشور تاکید بر روی قوانین و مقررات و تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی است و قطعا اصلاح این مقررات به اصلاح و سیر نزولی مشکلات صنایع غذایی خواهد انجامید.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>گفتنی است وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به دنبال درخواست و تقاضای تشکل‌های بخش خصوصی، موضوع فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران را در دستور کار خود قرار داده است.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang=FA>ششم دی ماه 95 اولین نشست مجمع عمومی هیات موسس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی ایران با حضور بیش از ۳۰ نفر از نمایندگان صنایع و تشکل‌های مختلف در این حوزه برگزار شد.</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA" lang=AR-SA><O:P></O:P></SPAN></P> text/html 2017-02-14T09:42:45+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی در مأموریت نظارتی دفتر امورتشكلهای كشاورزی به استان گلستان تاکید شد: ضرورت تشکیل کارگروه های تعیین ابعاد اقتصادی در نظام صنفی http://agrisenf.mihanblog.com/post/1116 <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG style="WIDTH: 421px; HEIGHT: 294px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s8.picofile.com/file/8286338784/golestan_nezarat_senf_tashakolha1_95.jpg" width=1280 height=408></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مأموریت نظارتی دفتر امورتشكلهای كشاورزی به استان گلستان با هدف بررسی و بازدید از اقدامات و نحوه فعالیت نظامهای صنفی كشاورزی استان گلستان در روزهای دهم و یازدهم بهمن ماه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>1395 انجام شد.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، در این برنامه نظارتی دفتر نظام صنفی كشاورزی استان و دفاتر نظام صنفی شهرستانهای گرگان،گمیشان،كردكوی مورد بازدید قرار گرفتند.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نظام صنفی كشاورزی در استان گلستان با حمایت و هدایت سازمان تعاون روستایی و تلاش اعضای هیأت مدیره های آن در 14 شهرستان بیش از 43000عضو را كه بالغ بر 30 درصد بهره برداران كشاورزی استان را شامل می شود، جذب نموده است. از سه نظام صنفی مورد بازدید در این برنامه نظارتی، نظام صنفی كشاورزی شهرستان گرگان با بیش از 8000عضو، گمیشان با بیش از2000 عضو و كردكوی با بیش از 3000 عضو بودند. <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>این نظامها توانسته اند در شورای اداری شهرستان و سایر جلسات مرتبط با بخش در سطح جهادكشاورزی و فرمانداری عضویت داشته و با پیگیری مسائل مربوط به بازار محصولات كشاورزی در برنامه های خرید تضمینی بعنوان ناظر برای جلوگیری از ضایع شدن حق كشاورزان حضوری فعال داشته باشند. این نظامها با پیگیری و رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی توانسته اند امكان برخورداری واحدهای كشاورزی را از معافیت بیمه كارفرمایی فراهم سازند، اقدامی كه در بیشتر شهرستانهای این استان به نحو قابل توجهی مورد پیگیری نظام صنفی بوده است و تاكنون بیش از27000نفر از كارفرمایان كشاورزی از این امكان بهره مند شده اند. <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 427px; HEIGHT: 288px" border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://s9.picofile.com/file/8286339226/golestan_senf_tashakolha2_95.jpg" width=1280 height=447><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>از بین نظام صنفی شهرستانهای مورد بازدید، نظام صنفی کشاورزی شهرستان گرگان كه بیشتری تعداد عضو را در بین نظامهای صنفی شهرستانهای این استان دارد مجهز به بانك اطلاعات اعضا می باشد كه با بهره گیری از آن می تواند انواع اطلاعات اعضا را در زمینه های مختلف استخراج و ارائه دهد. این اقدام از وظایف نظامهای صنفی شهرستانی است و انتظار می رود در تمامی شهرستانهای كشور به اجرا درآید. <O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تعامل و ارتباط مثبت و سازنده با تعاون روستایی و حمایت و پیگیری ویژه این سازمان از نظامها به عنوان نهاد نظارتی و حمایتی دولتی از نقاط قوت نظامهای صنفی در این استان می باشد. اعتقاد نظامهای شهرستانی این استان به تقویت نظامهای استانی و كشور برای پیگیری مسائل و مشكلات در سطوح استانی و ملی، باعث شده پرداخت سهم 20درصد نظام استان و كشور مورد توجه این نظامها بوده و نسبت به واریز آن اقدام نمایند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مسائلی كه ضروری است مورد توجه جدی نظامهای صنفی قرار گیرد و متآسفانه هم در این استان و هم سایر شهرستانهای كشور مورد كم توجهی بوده است، عبارت است از:تشكیل كارگروه های تخصصی تعیین ابعاد اقتصادی، انجام </SPAN></B><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir=ltr>gps</SPAN></B><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> از واحدهای صنفی، اطلاع رسانی مستمر و دوره ای كاركردها و اقدامات نظام به بخش دولتی و كشاورزان و بهره برداران، انجام فعالیتهای آموزشی و اطلاع رسانی، احصا مسائل و مشكلات كشاورزان و تدوین برنامه های اجرایی.<O:P></O:P></SPAN></B></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>تشكیل كارگروه های تعیین ابعاد اقتصادی در سطح شهرستانها برابر مقررات مندرج در مواد 22 و 23 شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت می باشد و اجرای آن ضمن تعیین حداقل ابعاد اقتصادی اعضای نظامهای صنفی منجر به طی روند قانونی تعیین حق عضویت، صدور و تمدید پروانه ها خواهد شد كه در صورت عدم رعایت آن می تواند مورد محكومیت در صورت شكایت قرار گیرد. همچنین حداكثر دقت&nbsp; در صدور پروانه های فعالیت و تقویت توان مذاكراتی، ارتباطی و تعاملی با توجه به شرایط حاكم برا ساختارهای اداری برای نظامهای صنفی ضروری است.</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>نمایندگان دفتر امور تشكل های كشاورزی در این ماموریت نظارتی، آقایان شفیعی، سپهریان و دادجو بوده اند.</SPAN></P></DIV> text/html 2017-02-12T09:53:51+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی وزیرجهاد کشاورزی در دیدار با رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور و مدیرکل دفتر امور تشکلهای کشاورزی: نظام صنفی کشاورزی با پیگیری و رو در رو به دنبال حل مشکلات باشد http://agrisenf.mihanblog.com/post/1113 <P align=center><IMG style="WIDTH: 477px; HEIGHT: 361px" border=0 hspace=0 alt="" align=textTop src="http://s1.picofile.com/file/8286083142/vazir_senf2.jpg" width=915 height=681></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وزیر جهاد کشاورزی روز شنبه بیست و سوم بهمن ماه 1395 در یک نشست صمیمی میزبان رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>و تعدادی از اعضای شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی کشور بود.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، در ابتدای این جلسه گزارش وضعیت موجود نظام صنفی کشاورزی، عضوگیری، مسائل و مشکلات و همچنین روند اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی کشاورزی در هیات دولت توسط مدیرکل دفتر امور تشکل های کشاورزی و رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور ارائه شد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>سپس اعضاء حاضر در این نشست توضیحاتی در باره مسائل مرتبط با نظام های صنفی كشاورزی در سطح استانها و شهرستانها و همچنین نحوه و میزان همکاری تشکیلات استانی وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی نظیر سازمان تامین اجتماعی، وزارت نیرو و سایر سازمانها و دستگاههای مرتبط با حوزه كشاورزی و كشاورزان ارائه کردند.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وزیر جهاد کشاورزی در ادامه و در لابلای موارد مطرح شده حاضران نکاتی را در خصوص رسالت و اهداف نظام صنفی كشاورزی برای طرح مسائل و مشكلات بخش و پیگیری آنها مطرح کرد که برای نظام صنفی کشاورزی جنبه راهبردی دارد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مهندس محمود حجتی در این جلسه تاکید کرد: کار نظام صنفی کشاورزی با پیغام و نامه و ابلاغیه حل نمیشود. نظام صنفی باید به جدّ پیگیر مسائل و مشکلات باشد و بایستی به طور مداوم و رو در رو پیگیر حل مشکلات باشد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وی در ادامه افزود: نظام صنفی کشاورزی باید در کارهای مدیریتی در پیگیری مسائل خود به صورت سیستمی و ساختار مند در همه سطوح عمل کند. سیستم اداری ما اغلب فرآیند گراست و نه نتیجه گرا. بنابراین نظام صنفی ضمن رعایت فرآیندها از طریق پیگیری و طرح مطالبات صنفی خود باید به دنبال نتیجه باشد.&nbsp;<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وزیر جهاد کشاورزی به منظور ایجاد وحدت و هماهنگی و کاهش تعارضات میان تشکل های متعدد بخش کشاورزی، تصریح کرد: چند صدایی برای بخش کشاورزی خوب است اما باید بین این صداها و میان تشکل ها و نظام ها، هماهنگی لازم در راستای تامین منافع بخش کشاورزی وجود داشته باشد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مهندس حجتی تاکید کرد: نه تشکل ها و نه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نباید وقت خود را مصروف تعارضات نمایدو مطالبات بخش کشاورزی متعدد است و می بایست این وقت و تمرکز صرف حل مسائل اجرایی و اقدام و عمل باشد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وی همچنین اظهار داشت: نظام صنفی کشاورزی بین مطالبات کشاورزان، ایجاد هماهنگی کند و در ذیل ماموریت خود در راستای تامین منافع کشاورزان به دنبال تصویب مقررات و قوانین برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق کشاورزان در جهت کاهش هزینه های تولید و تحمیل هزینه های اضافی به کشاورزان باشد. تحقق این امر مشروط به احاطه و تسلط اعضای هیات مدیره نظام های صنفی به قوانین و مقررات موجود، راهکارهای تصویب آنها و همچنین تعامل صحیح با دستگاه های مربوطه است.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: صنف یعنی عکس العمل و پیش بینی. یعنی نظام صنفی در قبال تصمیماتی که به نفع و یا به ضرر کشاورزان است عکس العمل داشته باشد و نیز بتواند پیش بینی کند تا از ضرر و زیان کشاورز کاسته شود.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>حجتی در ادامه موضوع دفاع از حق و حقوق کشاورزان و پیگیری منافع کشاورزان را منوط به رعایت و الزام به حقوق جامعه مدنی و چارچوب قوانین آن ذکر کرد.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>وزیر جهاد کشاورزی ضمن تاکید بر سیاست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تعامل با همه تشکل ها، فعالین بخش و بویژه نظام صنفی کشاورزی، بر ضرورت همکاری و هماهنگی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با نظام صنفی کشاورزی تاکید کرد و یاد آور شد: علاوه بر ارسال ابلاغیه لازم است تا نظام های صنفی به صورت رو در رو با روسای سازمان ها و مدیران مجموعه جهادكشاورزی در سطوح شهرستانی تا ملی نسبت به تبیین موضوع اقدام کنند و چنانچه پس از این اقدام، همکاری و همیاری با نظام صنفی کشاورزی صورت نگرفت حتما این موضوع از طریق</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>مدیرکل امور استان ها وزارت جهاد کشاورزی پیگیری می شود.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>حجتی با اشاره به ساختار مدیریتی نظام صنفی کشاورزی با حضور کشاورزان درآن گفت: نظام صنفی کشاورزی باید از درون بجوشد و تولید نیروی انسانی كارآمد را در بدنه خود داشته باشد. وی همچنین بر لزوم طراحی مکانیزم های مختلف به منظور استفاده بهینه از نیروهای توانمند و کشاورزان فرهیخته از سوی نظام صنفی تاکید نمود.<O:P></O:P></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 8pt" lang=FA>گفتنی است وزیر جهاد کشاورزی در طی این جلسه، حسب موضوعات و مسائل مطرح شده از طریق تماس تلفنی با تعدادی از معاونین بر افزایش هماهنگی و همکاری بیشتر با نظام صنفی کشاورزی تاکید نمود.</SPAN></P></DIV> text/html 2017-02-11T06:21:35+01:00 agrisenf.mihanblog.com گروه كارشناسان كشاورزی عضویت نظام صنفی كشاورزی کشور در كارگروه سامانه تلفنی 1559 خدمات بخش كشاورزی http://agrisenf.mihanblog.com/post/1107 <p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" align="textTop" src="http://s3.picofile.com/file/8285913418/bazli.jpg"></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">کشاورزان کشور از طریق برقراری ارتباط تلفنی با سامانه 1559 می توانند خدمات و اطلاعات شغلی خود را به طور مستقیم و سریع، دریافت کنند.<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی کشاورزی، نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان این مطلب گفت: برای راه اندازی این سامانه ارتباطی کشاورزان، کارگروه ویژه ای در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای بررسی مسائل مختلف مربوط به این سامانه تشكیل گردید كه طی جلسات متعدد بررسیهای لازم را برای تشكیل این سامانه مورد توجه قرار داد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">مهندس بهروز بذلی تصریح کرد: در این کارگروه، نمایندگان معاونت های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی همچون معاونت های زراعت، باغبانی،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span><span dir="ltr"></span> </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">امور دام، معاونت ترویج سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش كشاورزی، و ... به همراه نظام صنفی کشاورزی کشور به عنوان نماینده کشاورزان و تنها نماینده بخش غیر دولتی در این جلسات مشارکت داشتند و هر یک، اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل مجموعه اطلاعاتی این سامانه را ارائه نمودند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">وی در باره برخی اطلاعات مفید ارائه شده در سامانه 1559 اظهار داشت: یکی از مهم ترین نیازهای کشاورزان اطلاع یابی از وضعیت آب و هوایی برای کار کشاورزی است که در این سامانه علاوه بر شاخص آب و هوایی مناطق مختلف کشور با سه روز پیش بینی، توصیه های کشاورزی برای کشت محصولات نیز ارائه می شود.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; FONT-SIZE: 8pt" lang="FA">بذلی در ادامه افزود: مشاوره مستقیم تلفنی با کشاورزان و همچنین هماهنگی قرارداد برای &nbsp;آزمایش های آب و خاک با 80 درصد تخفیف از دیگر موارد ارائه شده در این سامانه است که برای کشاورزان و بهره برداران بخش بسیار مهم، ضروری و کاربردی است.</span></p>